รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051600443นายเพทาย จันทรสมโภชน์
2566051600104นางสาวณภัชนันท์ เรืองมีสุข
3566051600146นางสาวพรรษรัตน์ ยิ่งยวด
4566051600427นายพีรณัฐ แซ่โล้ว
5566051600526นางสาวศุภพัชรา หาญหงษ์
6566051600195นางสาวรุ่งเจริญ ศิริ
7566051600179นางสาวระพีพรรณ ทองกลิ่น
8566051600567นายอภิวัฒน์ ลัดกระทุ่ม
9545051600298นายตรีภพ เทียนประภา
10566051600336นายณัฐกุล เนยเอี่ยม
11545051600413นางสาววรรนิภา แพงพิมพ์โล้
12556051617091นายสุพเดช ฉันทอารี
13556051617026นางสาวชนิศนันท์ ลาวัณย์ฉวี
14545051600439นางสาววราพรรณ ปะอิกูล
15545051600785นางสาวศศิพิชญ์ ปิ่นมิ่ง
16555051600776นายอัครัช โชควัฒนคุปต์
17555051700055นางสาวชลียา ถนอมกาย
18555051600255นางสาวพนิดา แสงสุวรรณ
19555051600578นางสาวรติกร ดวงใส
20555051700105นางสาววัลผกา พิมพาพร
21555051600529นายพรหมลิขิต ทรัพย์พรรณราย
22555051700030นางสาวจิรวรรณ กลิ่นขจร
23555051600107นางสาวณภัสชนก อ่องละออ
24555051600131นางสาวธนะพร ศักดิ์เวคิน
25555051700063นายธนพนธ์ แดงน้อย
26555051600222นายปณิธาน นาวินโชคธรรม
27555051600032นางสาวกุลธิดา ทองใบใหญ่
28555051600149นางสาวนาตยา สำราญสุข
29555051600719นางสาวอภิญญา พินิจมาลา
30555051600511นางสาวพรพิมล ศรสั่งอาจ
31555051600099นายชัยภัทร พลอยหิรัญ
32555051600016นางสาวกนกพร วัฒนลออสมบุญ
33555051700121นายสันติภาพ รัตนกฤษณานนท์
34555051600156นางสาวน้ำฝน จันดาดาล
35555051600123นางสาวณิชาภัทร อุดมสมบูรณ์
36555051600024นางสาวกมลทิพย์ ประเสริฐสกุลไชย
37555051600065นางสาวจิรารัตน์ แซ่ด่าน
38555051700022นางสาวจิรนุช ทะยุปัน
39555051700204นายกฤษณพงศ์ ประดิษฐ์วงศ์
40555051600891นายวุฒิ กลายแก้ว
41555051600164นางสาวน้ำฝน อ่อนประทิว
42555051600628นางสาววิภารัตน์ นัดทะยาย
43555051600347นายคุณานนต์ ชูสืบสาย
44555051601022นางสาวอรพรรณ ประทุมพล
45555051600933นางสาวสาวิตรี พัลวัน
46555051601097นายภิญโญ สอนดี
47555051700360นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์
48555051700402นางสาวสุณิชา สุริโย
49555051700436นายอดิศักดิ์ เชื้อโห้
50555051600875นางสาววิจิตรา ศิริแพทย์
51555051600412นางสาวทิพย์สุดา ทองชู
52555051600479นางสาวบุญธิดา ตรีกุล
53555051700394นางสาวสุชาดา อนุดีเก้า
54555051600818นางสาวรัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว
55555051601071นางสาวพวงผกา นาพูล
56555051700238นางสาวจุฑามาศ อ่ำบำรุง
57555051600784นางสาวมาลี แก้วนอก
58555051700253นายชนาธิป แสงจันทร์
59555051700303นางสาวภัทราภรณ์ ศรีกระจ่าง
60555051601063นางสาวพรพิมล ธรรมศิริ
61555051700295นางสาวเพชรรัตน์ ล้อศิรินันท์
62555051600313นางสาวธัชกร เอี่ยมใจบุญ
63555051600362นางสาวจีน่า มหัทธนิน
64555051600495นางสาวปานชาติ มุสิกราช
65555051600420นายธนภัทร สุทธิพลสมบูรณ์
66555051601030นางสาวอาพัชสร ทองมา
67555051700279นางสาวณัฐพร จวนลูกบัว
68555051601162นางสาวสุดาพร เพชรบังเกิด
69555051601154นายสามารถ พุทธสถาพร
70555051700527นางสาวรุ่งนภา สุนทรศิริมั่นคง
71555051601139นางสาววิริญา ดูเบย์
72555051601113นางสาวสาวิณี มาไพศาลสิน
73555051600453นายนัฐพล สิงห์ลาว
74555051700501นางสาวธียามาส เพ็งอุบล
75555051700329นายภาสวร แพงศรี
76555051600826นางสาวลลิตา ฟักแฝง
77555051600404นางสาวดรุณี ชัยชูนาวี
78555051700451นางสาวจีรนันท์ น่าชม
79555051601014นายอภิสิทธิ์ กุสุมาลย์
80555051600966นายสุรัตน์ มาสวน
81555051601006นายอภิวุฒิ รุ่งเรืองศิริโชค
82555051600792นางสาวอัศม์การย์ จันทร์มณี
83555051700444นายเกียรติศักดิ์ แก้วเมือง
84555051700477นางสาวณัฐณิชา ปรัชญาพงศ์พันธุ์
85555051700493นางสาวธวัลพร เกตุจันทร์
86555051700535นางสาวศศิธร สุขุมารินทร์
87555051601220นางสาวชุติมา ศรีศุภภักดี
88555051700345นางสาวอารยา เสาวลักษณ์อักษร
89555051600305นายกิตติพงษ์ พันธ์ขาว
90555051600982นางสาวอภิชญา เต่าทอง
91555051600958นายสุรศักดิ์ ลิขิตรัตติวงศ์
92555051600867นางสาววารุณี เอื้อประดับพร
93555051600842นางสาววรรณชลี อุปฉิมพาลี
94555051601204นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ
95555051601238นางสาวธัญญลักษณ์ เตห่าน
96555051601147นายสราวุธ สุภากาย
97555051601212นางสาวกัญณิกา น้อยอ่อน
98555051700469นางสาวชุติรัตน์ รักความซื่อ
99555051700550นายสุประวัติ ว่องระงับภัย
100555051700485นางสาวณัฐธิดา ปานสวน
101555051601261นางสาวปิยพร วิทยาประสิทธิ์
102555051700519นางสาวรรินดา โรจน์พลาเสถียร
103555051601287นางสาวแพรพลอย อ้นใจชื่น
104555051610221นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์
105555051610080นางสาวสุทธญาณ์ อุ่นกาศ
106555051610056นางสาวใจตน ศิริศันสนียวงศ์
107555051610155นางสาวประภามาศ ทองคล้าย
108555051601303นางสาวสุดารัตน์ เจียมประจบ
109555051610064นายฉัตรมงคล เลิศวรัญญา
110555051610049นางสาวจุฑาลักษณ์ พรึกรัด
111555051610114นางสาวนิจวิภา จันทร
112555051610130นางสาวปาณิสรา วณิชสุรหิรัญ
113555051610197นายสหสัณฑ์ เหมยากร
114555051610205นายสามารถ กลางบัว
115555051610239นางสาวสุภณิดา จันทร์แพทย์
116555051610023นางสาวกานดา หล้าคำ
117555051601311นายปฏิพล พุทธชูชาติ
118555051610106นายธนกร ใจยิ้ม
119555051610247นางสาวสุภาวดี สมหวัง
120556051610252นางสาวอัญชลี คำสนวน
121555051601329นางสาวพัชรี ศรีคงเพชร
122555051601337นางสาวนิภาพร แย้มปราศัย
123555051601345นางสาวนัฐภรณ์ ตั้งสุภากิจ
124545051601023นางสาวชมพูนุท ศรีสาคร
125555051600677นายสรชัช กิตติกรวณิชย์
126555051600925นางสาวศิวนันท์ จันทร
127555051600297นายกฤชณรงค์ รัศมีฉาย
128555051601089นายพีรวัส นทีรุ่งรัศมี
129555051601246นายธีรพงษ์ ดีสมชื่อ
130555051601253นายปัญญพล โพธิ์แก้ว
131566051600468นายภูมินทร์ แอลโออารี
132576051600079นางสาวช่อผกา พาละหาด
133576051600202นางสาววัชรินทร์ อัศวภูมิ
134576051600053นางสาวจุฑาทิพ ศรุตานนท์
135576051610011นางสาวดาวใจ เอกทัน
136576051600145นายพิทยา ธีระราษฎร์
137576051600285นางสาวอมลวรรณ กล่อมจิตร
138576051600251นางสาวสุธาดา คำหอม
139576051600061นางสาวจุฑามณี สุดจิตต์
140576051600152นายพิสิษฐ์ ทองสอน
141576051600160นางสาวเพ็ญนภา ชูชุ่ม
142576051600129นางสาวฝน คำเสียง
143576051600095นางสาวณัฐวิภา สิงห์วรรณ์
144576051600186นายมนัสวีร์ กรดแก้ว
145576051600137นางสาวพรพิรุณ โตจำศิลป์
146576051600046นายจิรายุส สว่างใจ
147576051600269นางสาวสุนารัฐ อยู่ญาติมาก
148576051600384นายวุฒิวัฒน์ ผลภิรมย์
149576051600400นายเอกพงษ์ ภิญโญ
150576051610177นางสาวรัชนีกร สร้อยเสนา
151576051600020นางสาวธนิดา การเพียร
152576051600228นางสาวศรัญญา ศิลวงค์
153576051600392นางสาวสมธิดา พงษ์นิรันด์กิติ
154576051600327นายวัชรพล คงคาสวัสดิ์
155576051600368นายดารากร สายเนตร
156576051600442นายปรัชญา จำเริญศักดิ์ศรี
157576051600236นางสาวสมฤทัย นุ่มสำลี
158576051610078นางสาวชาลิสา เจริญนาค
159576051600475นางสาวกนกพร เจนไทยสงค์
160576051600459นายธนากรณ์ แสงหา
161576051600301นายธวัชชัย แซ่เตีย
162576051600343นางสาวมลิษา ต้นพงษ์พันธุ์
163576051600483นางสาวนริศรา เนตรแก้ว
164576051610359นางสาวอรวสา สวามี
165555051601378นางสาวนันทิกา ใจธรรม