รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051700599นางสาวสุภาณี ประทีปจารุพัชร์
2585051700441นางสาวบุณฑริกา รัตนโยธิน
3585051600583นายสุธรรม กิตติมิ่งมงคล
4585051604346นางสาววรัญญา นาคเนื้อดี
5585051600633นางสาวมณีรัตน์ นุ่นหลักคำ
6585051700565นางสาวณัฐรุจา จิตมั่นคงธรรม
7585051700607นางสาวอิสรา พิทักษ์คณารักษ์
8585051600369นางสาวปรางค์ฤดี ตุดถีนนท์
9585051600278นางสาวศิริลักษณ์ ยะหัตตะ
10585051610038นายปริญญา เพิ่มลาภ
11585051600336นางสาวกานต์รวี ชุ่มชาติ
12606051600421นางสาวชลธิชา ทองสกุล
13606051600496นางสาวมณัชญา เอี่ยมปฐม
14606051600389นางสาวเก็จทาวา วัตถากรณ์
15606051600512นางสาววิมลมาศ โกสวัสดิ์
16606051600280นายอภิวัฒน์ บรรณคีรี
17606051600181นางสาวพัทธ์วรินทร์ อุทจันทร์
18606051600173นางสาวพรสิริ อิทธิประเสริฐ
19606051600058นางสาวกาญจนา ทองสุข
20585051700193นายพิพัฒน์ พุ่มสุข
21585051600518นางสาวสุนิสา นันตะสิน
22585051600096นางสาวชลธิชา ไชยเชษฐ
23606051600223นายวรวิทย์ คงชาตรี
24606051600215นายรักษิต ชำนาญหมอ
25606051600348นางสาวพิชญาภา นามวงค์เนาว์
26606051600306นางสาวอรอนงค์ สายบัว
27585051600344นางสาวจิราพร พวงพุก
28585051700532นางสาวอรวรานันท์ พัศธนไพศาล
29585051604510นางสาวนุชลัดดา นาคมี
30585051604478นางสาวอารียา สุครีบ
31585051604445นางสาวอรอนงค์ พลายทิม
32585051604429นางสาวอภิญญา โชติมุข
33585051600120นางสาวดวงกมล จันทร
34585051604148นางสาวธิดาวรรณ มงคลสระ
35585051600302นางสาวสนธยา ศรีวะรมย์
36596051600481นางสาวบุษยมาส ภูษณะพงษ์
37596051600580นางสาวศุภนุช มาแบน
38596051600390นายเกียรติศักดิ์ สว่างแก้ว
39596051600564นายศักดิ์สิทธิ์ สินจักร์
40585051700201นางสาวพิมพ์รัมภา ประสิทธิ์โชค
41596051600648นายโอม สิงห์ทอง
42585051604031นางสาวจิราภา ศรีนวล
43596051600408นายชนะโชติ คงทน
44596051600218นางสาววรรณิศา บุญแพ
45596051600358นายหิรัญ นาคนัทที
46596051600044นายฐิติ แก้วเรือง
47585051610160นายสิทธิภรณ์ หมื่นพรมมา
48596051600119นางสาวปารมี บุญสำลี
49585051604106นายธนิสร เลิศศรี
50585051700490นางสาวศุภลักษณ์ กุลขำ
51585051604213นางสาวพุธิตา ไกรเเจ่ม
52585051604221นางสาวแพรวนภา เป็นระยะ
53585051700037นางสาวชญาณี บุญญวินิจ
54585051700474นายภูฤทธิ์ วงษ์วิจารณ์
55585051600625นางสาวนัจนันท์ วันทอง
56585051700300นางสาวสราณีย์ สินสวัสดิ์
57585051600138นางสาวธนพร ดรุณสนธยา
58585051604437นางสาวอรยา จิเมฆ
59585051604353นางสาววิลาสินี ฟักแป้น
60585051604577นางสาวอภิญญา ลีลาเศรษฐกุล
61585051610202นายอรงณ์กร ศรีแสงเงิน
62585051610194นางสาวโสตภิญา ภาเทียนสวัสดิ์
63585051610145นางสาวนฤมล สุดาชม
64585051610111นางสาวจินดารัตน์ มณะศรี
65585051604528นางสาวแพรวนภา นิลเพชร์พลอย
66585051610061นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องเม็ก
67585051610178นางสาวสิราวรรณ ช่วงกลิ่น
68585051700227นางสาวภารวี หามาลา
69585051700094นายตรีทเศศ แสงแก้ว
70585051700169นางสาวเบญจวรรณ อ้นประเสริฐ
71585051700052นางสาวฐิติรัตน์ ใจบุญ
72585051700284นายสถาพร ตันกิตติวัฒน์
73585051600104นายเชษฐา จำปาเทศ
74585051600146นายธนวัฒน์ สุขปาน
75585051700425นางสาวชลรดา มาคงกุล
76585051700433นางสาวชุติมา เพิ่มพูล
77585051700524นางสาวสุดารัตน์ แซ่จิว
78585051610293นางสาวศณิญญา ชัยชนะ
79585051600310นางสาวสุภารัตน์ เกตุแก้ว
80585051604502นางสาวนัทธมน ถมบัตร
81585051600484นางสาวพัณณุษา จิตรตะโสภะโน
82585051604411นางสาวสุภาวดี บุญหว่าน
83575051600394นายภาณุวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์
84585051610053นางสาวพรสุภา งามโชคชัยเจริญ
85585051604056นายชาคริต เที่ยงธรรม
86575051700921นายสมชาติ ตรีสุวรรณ์
87585051700128นายธนเดช ดอกประทุม
88585051600195นางสาวปิยพร ลายดุมชร
89585051604395นายสุธาวี พิกุลศรี
90585051604312นายระพี แก้วมะโน
91565051700799นางสาวธารทิพย์ แซ่ตั้ง
92585051700086นางสาวณัฐกานต์ รื่นผกา
93585051604304นางสาวเยาว์เรศ ด้วงคง
94585051610301นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยอุดม
95585051610285นางสาววราลี อำนวยศรี
96585051604338นางสาววทันยา สังคะโชติวงษ์
97585051700409นางสาวกาญจนา มงคลพิวัฒน์
98585051600567นายณัฐชา แสงสกุล
99585051700557นางสาวณัฐมล อุดหนุน
100585051600617นายอนาวิล อับดุลรอมาน
101585051700540นางสาวกมลวรรณ จันเกลี้ยง
102585051700011นายกิติพงศ์ วงศ์ธานุวัฒน์
103585051600559นางสาวจุฑาทิพย์ ปิตตังระภา
104585051610103นางสาวเอื้อกานต์ เถระวัฒน์
105585051700045นางสาวชลิดา บูรณะ
106585051604270นางสาวมัทณีญา ดรที
107585051600088นางสาวชนาภา กนกแสงโชติ
108585051604387นางสาวสุทัตตา ตันเจริญ
109585051600187นางสาวนวพร หมอขวัญ
110585051600377นางสาวศุภรัตน์ วิเศษ
111585051604403นางสาวสุพิชญ์นันท์ สิริสุวรรณกูล
112585051600385นางสาวสุธิชา สร้อยโสม
113555051600859นายวรายุทธ สุขสมบุญ
114596051600440นางสาวณัฐธิดา ตรีเนตร
115596051600598นางสาวโศรยา เอี่ยมสุข
116596051600101นางสาวประภาดา เรืองขจร
117585051610137นางสาวดุษฎีภรณ์ ใจทา
118585051610152นางสาวพัชรพร ใจกล้า
119585051610244นายบุญฤทธิ์ ลีนะนิธิกุล
120585051610046นางสาวปวีณา สุขเผือก
121585051600286นางสาวศิวนาถ บุญสมบัติ
122585051610269นายปัญญารัตน์ ทองมหา
123585051600609นางสาวสุวิมล อัศวกิจวานิช
124585051600591นางสาวสุภาพร สมแวง
125606051600413นางสาวชนิตา พึ่งประยูร
126585051604098นายตรรกพล วิสุทธิ์เสรีวงศ์
127585051604171นายเนติพงษ์ โภคกนกกุล
128585051604205นางสาวพิมพ์ชนก พ่วงเดช
129585051604247นายภานุพงศ์ ฟูตระกูล
130585051604296นายยศพล พัชรศักดาธร
131585051604379นายนฤพัชร ธรรมกูล
132585051604262นายมนต์ชัย ผาสุกสถิตพงศ์
133585051604536นายวรุตม์ ทวีวัตร
134585051616100นายวัลลภ จำเนียร
135585051616084นางสาวมะลิวรรณ นาแล
136606051600157นางสาวบุปผา จิวรสิริสวัสดิ์