รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050600191นางสาวจันทรากานต์ ชัยวงษ์
2545050600166นางสาวพิมพร ผิวอ่อนดี
3545050600349นางสาวจุฑามาศ คำโอ
4545050600422นายนันทวัช โภคะธนวัฒน์
5545050600430นางสาวนิโลบล สุนันสา
6555050600140นางสาวเพชรพิณ พัฒนธัญญา
7555050600603นางสาวสุพรรษา คำพุ่ม
8555050600058นางสาวณิชากร คีรีรัตน์
9555050600520นางสาววรารัตน์ สุคันโธวงศ์
10555050600629นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณภารต
11555050600645นางสาวอัญชัญ คงปาน
12555050600017นางสาวกรรวี ศิริปราโมทย์
13555050600660นายศรายุทธ ขจรไพศาลสุข
14555050600025นางสาวฉิณาลัย ไชกัญญา
15555050600116นางสาวบุษบา เทศสิงห์
16555050600298นางสาววันทกานต์ เฟื่องฟู
17555050600686นางสาววัลนิศา มณีสุวรรณ
18555050600736นายอนุรักษ์ ทัดสวน
19555050600793นางสาวอารียา อับดุลลากาซิม
20555050600264นางสาวรัตนพร บุญก่ำ
21555050600207นายจารุเดช กวินเธียรธนา
22555050600934นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท
23555050600348นางสาวจีระนันท์ มีรุ่งเรือง
24555050600447นายเนตรนภา วัฒนเบญจากุล
25555050600272นางสาวรุ่งนภา ห้วยหงษ์ทอง
26555050600199นายจตุภัทร ธนาโอฬาร
27555050600397นายณัฐพล เกรียงพัฒนศักดิ์
28555050600413นางสาวธนาภรณ์ กุชโร
29555050600280นางสาววนิดา มาตย์คำมี
30555050600918นางสาวสุธิตา พูลสวัสดิ์
31555050600892นายสมประสงค์ นวลปะโค
32555050600769นางสาวอรกมล พนมใส
33555050600363นายชยพล นวนดอกรัก
34555050600744นางสาวอมรรัตน์ หานรักษ์
35555050600728นางสาวสวรรยา เกตุหอม
36555050600702นางสาววิลาวรรณ โคมเปือย
37555050600785นางสาวอัจฉรา เอี่ยมคง
38555050600322นางสาวจิรดา จิตตะสัมพันธ์พร
39555050600488นางสาวปาลิดา สิทธิเดชาภัทร
40555050600876นายวรพจน์ วัฒนากรนิยม
41555050600801นายปิยะณัฐ แก้ววัน
42555050600314นางสาวขนิษฐา แสงสว่าง
43555050600439นายพิยุทธ ศรีเสริม
44555050600843นายมหัทธน แตงอ่อน
45555050600900นางสาวสุจิตรา สิงห์โต
46555050600819นางสาวปิยะนุช ตุ้มเพ็ชร์
47555050600835นายภาณุพงศ์ ชื่นชม
48555050600967นางสาวอัจฉรา ช่างสุวรรณ
49555050600983นายอุกฤษฏ์ แซ่เฮ้ง
50555050600975นางสาวอัจฉริยา ปัญญาประทีป
51555050600942นายอธิคม มีนยุทธ์
52555050600959นางสาวอลิสา วงค์เมฆ
53555050600306นายกษมาพันธ์ ไม้จันทร์
54555050600389นางสาวณัฐชนก อริยพงษ์โสภณ
55555050600884นางสาววิภา กันทะวงค์
56555050600991นางสาวกมลชนก ทรัพย์ธำรง
57555050601007นางสาวจิดาภา จิตธรรมพงศ์