รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������ (���������������������) ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050200028นายจิรเมธ บุตรวัง
2549050200308นายเชาวน์ เวชกรณ์
3549050200324นางสาวชุติมา ชนะนิล
4549050200134นางสาวศศิกานต์ แสงมณี
5549050200225Mr.SIMBARASHE TAKAINGA
6539050200218นายวทัญญู กนกกาญจนากุล
7559050200083นายศุภเมธ ชอบประดิษฐ์
8559050200091นายมินศร พุกบางจาก
9559050200158นางสาวพัชรา คุ้มตรีทอง
10559050200208นายรฐพล สุวรรณประสม