รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������ (������������������������)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050300073นางสาวเชริฏกา มิ่งสมร
2559050300081นางสาวเบญจรัตน์ สุขสถิตย์
3559050300123นางสาวอัฐภิญญา บุญฟัก
4559050300131นางสาววาริพินทุ์ ถิ่นมะลวน
5559050300388นางสาวศุภรัตน์ วักไธสง
6559050300321นางสาวธัญพร วะชังเงิน
7559050300438นางสาวอารียา ศรีละคร
8559050300396นางสาวสุดารัตน์ เทียนศรี
9559050300594นางสาวชลธิดา ตระสินธุ์
10559050300412นางสาวสุนิสา จังพานิช
11559050300362นางสาวภัศรา สังข์คร
12559050300537นางสาวพิมพิชชา มโนพัฒนะ
13559050300354นางสาวปัณฑารีย์ ตาคำ
14559050300644นางสาวกันตยา กองแก้ว
15559050300677นายเจ็กที คูณสินศรัณย์
16559050300156นางสาวณัฐรดา พุ่มทรัพย์
17569050301096นางสาวณัฐธีรา มุนินทร์สาคร
18569050301054นางสาวรัตนกาญจน์ พร้อมประดิษฐ์
19559050300172นางสาวฐิตาพร วิวัฒนภูษิต
20559050300487นางสาวอาภาภรณ์ ทวีศักดิ์ชัยกุล
21559050300446นางสาววิธัญญา เหงี่ยมชะโอด
22559050300818นางสาวตวงพร เอี่ยมทวีเจริญ
23559050300784นางสาววัลยธนา โกศลอุดมสุข
24569050300916นายวรกันต์ ลำเจียก
25559050300842นายธาดา มาลาอี