รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������ (������������������������)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050301087นายWANG SHENGFU
2589050300302นายธนวัฒน์ รัตนกวีศรีศิริ
3589050300757นางสาวFINA AGUSTINA
4589050300138นายนราวิชญ์ ใยไหม
5589050300401นางสาวนันทรา ชุณวิรัตน์
6589050300245นางสาวเยาวเรศ ตรีเหลา
7589050300039นางสาวโชติกา งามฉวี
8589050300518นางสาวพรประภา สุสะสินธุ์
9589050300534นางสาวพิชชุดา ทองพันชั่ง
10589050300088นางสาวยลรดา เวสกามา
11579050300857นายณัฐฐพล รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
12579050300246นางสาวเบญจมาภรณ์ ชัยนุสิน
13589050300781นายBIMA YATNA ANUGERAH RAMADHANI
14589050300740นางสาวRAFIKA YUNI SAFITRI
15589050300732นางสาวFITRA DWI WULANDARI
16589050300187นางสาวลัดดาวัลย์ ฟักทอง
17589050300211นางสาวภูริชญา อยู่เวียงไชย
18589050300609นางสาวมลฤดี อารีย์วัฒนพงษ์
19589050300625นางสาวสุปรียา โท้เป๋า
20569050300841นายรัฐวิชญ์ ชัยธัญวิวัฒน์
21589050300773นายAHMAD HENDRIK
22589050300799นายYIFAN CHEN
23589050300260นายเชาวลิต แสงนวล