รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021400494นางสาวมยุริน พิมทอง
2585021400239นางสาวนภัสสร นามสง่า
3585021400213นางสาวธันยพร อ่อนคำ
4585021400395นางสาวจิตราพร หาญชาติ
5585021400403นางสาวจินต์จุฑา แป้นสุวรรณ
6575021400032นางสาวสุธิดา สุขเจริญ
7585021400379นางสาวอัญมณี โคขามลา
8585021400445นางสาวทิพย์วดี วังทอง
9585021400486นางสาวพิชญ์สินี ปาลศรี
10585021400189นางสาวกัญญารัตน์ นิลอุบล