รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021600408นางสาวรัตนา ขวัญคง
2585021600457นางสาวอัญชญา ธนาพรเกียรติกุล
3585021600184นางสาวณัฐนรี ไชยแสงราช
4585021600176นางสาวณัชชา วณิชชัยกิจ
5585021600325นางสาวศศินิภา พรมไทย
6585021600267นายวุฒิชัย ผ่องอำพล
7585021600119นายชนกันต์ กรรณิกา
8575021600102นายธนากร ช่างกลึง
9585021600234นางสาวไพจิตร สุขเจริญ
10585021600358นางสาวกานต์พิชา มาทองมาก
11585021600416นางสาววิภาวี พวงผกา
12585021600259นายวิชากร บุญเกื้อ
13575021600334นายธนายุทธ อรรถวุฒิเจริญ
14585021600093นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญศรี
15575021600391นายธนกฤต ศรีวารี
16575021600219นางสาวกุลจิรา เอี่ยมสอาด
17585021600044นายณัฐวุฒิ วงศ์คล้ายพระจันทร์