รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061200580นางสาวสนิสรา นิสวงษ์
2585061200846นางสาวสุพรรษา แก้วสมบูรณ์
3585061200291นางสาวณัฐพร สันติวิภารัตน์
4585061200051นางสาวธนัญญา เตี้ยมจุมพล
5585061200671นางสาวสิริขวัญ มั่นเขต
6585061200572นางสาวอมรรัตน์ ขุนชัย
7585061200747นางสาวอโนชา อินทา
8585061200150นายเจตนัตว์ หอชัยรัตน์
9585061200754นางสาวอรัญญา ใจใส
10585061200648นางสาวศิรินญา ปะทีปะวณิช
11575061200334นายบัญชา จิตรหาญ
12575061200755นางสาวสิรินาถ สายเสมา
13585061200119นางสาวกัญญารัตน์ ไทยเสน
14585061200226นางสาวนัฐสิมา แจ่มใส
15585061200853นายเอกราช วงศ์ทังสิริ
16585061200218นางสาวนฤนาท พุ่มนิคม
17585061200275นางสาวกาญจนา หอมทน
18585061200317นางสาวนรีรัตน์ อิงคนันทวารี
19585061200655นางสาวศิริลักษณ์ พานไธสง
20585061200663นายสมเกียรติ วงษ์ภักดี
21585061200689นางสาวสุกัญญา อ่อนน้อม
22585061200523นางสาวปาริยา อัศวสายวิรุณ
23585061200804นายพงศ์ชนก เผือดนอก
24585061200796นางสาวรัศม์ณิชา สุภาสกล
25585061200614นางสาวมณทกาญจน์ โลไธสง
26585061200267นางสาวภรภัทร ราชา
27585061200184นายชยานนท์ นันติ