รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020800397นายชาคริต แย้มน้อยใหญ่
2585020800439นางสาวณัฐวดี นาคจุ้ย
3585020800496นางสาวปวรินทร์ ธนะบุญญาพร
4585020800884นางสาวปิยนันท์ ศรีสุวรรณ
5585020800645นายวรภพ เลิศกิจจารักษ์
6585020800488นายประยุทธิ์ นิภา
7585020800967นางสาวอารยา เอี่ยมสอาด
8585020800207นายธีรภัทร กล้าธนกาญจน์
9585020800165นายธนกฤต ทรงกิจกรรชิต
10585020800827นางสาวอรสา โพธิ์สวรรค์
11585020800231นางสาวนัชชา สามวัง
12585020800280นางสาวเบญญาภา พวงปัญญา
13585020800744นางสาวสุวิตรี วงศ์โพธิ์
14585020800579นายภานุพงศ์ เขินอำนวย
15585020800637นางสาววรพรรณ อิบรอฮีม
16585020800652นางสาววรรณรดา วัฒพงพี
17585020800702นางสาวศิริลักษณ์ คูคีรีเขต
18585020800132นายณัฐพัชร ควรส่งเสริม
19575020800265นายภาณุพงศ์ เสร็จกิจ
20575020800042นางสาวพัสวี บัวดี
21575020800273นางสาวนชา เพชรดาวงค์
22575020800695นายธนะสิทธิ์ สีหวัฒน์ธนกุล
23585020800512นายพัชรพงค์ บำรุงชัยกุล
24585020800066นายจาตุรณ บุญเลิศ
25585020800413นางสาวณัฐฑริกา ราชวงค์
26585020800926นางสาวยุวดี ฉิ้นเตี้ยง
27585020800900นายไพศาล สาครสุคนธ์
28585020800181นายธิติ อารีย์
29585020800918นางสาวมุฑิตา พันธ์โณภาศ
30585020800694นางสาวศิริธร อ่อนอินทร์
31585020800371นางสาวณัฏฐ์ศิร์รชา ธีรานนท์
32585020800108นางสาวณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล
33585020800314นายปฏิพัทธ์ ปราณี
34585020800264นายบุณยโชค บุณฑริกสดใส
35555020800218นางสาวพิชญ์สินี อนุวัตวิสิฐ
36585020800116นายณัฐนันท์ พุกคำ
37585020800850นายอานนท์ ภักดีใหม่
38585020800819นายอรรคพล แซ่โง้ว
39585020800710นางสาวศุภกานต์ สุขสุจริตพร
40585020800033นายกิตติภัทร์ เวียงแก้ว
41555020800267นายอัครวิชญ์ ชาวหงษา