รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060800581นายมิณฑิญา ช้างสว่าง
2555060800011นางสาวกมลลักษณ์ เอี่ยมโอภาส
3555060800060นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง
4555060800045นายครรชิต บุตรน้ำเพชร
5555060800052นางสาวจุฑาภรณ์ ดีเลิศนพจิรา
6555060800037นางสาวกันธิชา สุขเทศ
7555060800516นางสาวณุสชา สถิตทรงธรรม
8555060800094นางสาวขจีพรรณ นาคสมุทร
9555060800839นายนภัสสรณ์ กันภัย
10555060800078นางสาวกนกวรรณ พวงพล
11555060800623นางสาววีรวรรณ รุ่งเรืองวงศ์
12555060800136นางสาวธนพร พวงมะเดื่อ
13555060800086นางสาวกัลยาณี พันธุ์เพ็ง
14555060800698นายอดิสรณ์ โลกเชษฐถาวร
15555060800177นางสาวเบญจวรรณ พันธุ์สง่า
16555060800110นายจิรศักดิ์ สายเงิน
17555060800318นางสาวกัลยา อาคะพงษ์
18555060800102นางสาวขนิษฐา แย้มสุวรรณ์
19555060800847นางสาวมลทิชา คุนุไทย
20555060800789นางสาวพิจิตรา จันทร์เซ่ง
21555060800755นางสาวประวีนา สุขพลาย
22555060800276นางสาวณัฐธิดา ชวลิขิต
23555060800292นายธนกาญจน์ นาสอ้าน
24566060800133นางสาวอนงค์นาถ กาญจนะ
25566060800109นางสาวเยาวลักษณ์ บุญทอง
26566060800067นางสาวปาลิตา ชะนะ
27566060800141นางสาวอภิญญา กาญจนะ
28566060800075นางสาวพัชรี ทองศรีแก้ว
29566060800091นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล
30566060800026นางสาวจารุวรรณ ชุมทอง
31566060800042นางสาวนุศรา ชูจันทร์
32566060800166นางสาวสุทามาศ ศรีมุลทา
33555060800664นางสาวศุภิสรา ตันตระกูล
34555060800656นางสาวศุภานันต์ มูลสภา
35555060800607นางสาววิชญาพร เปรมจิตร์
36555060800649นางสาวศิริพร ปานประโคน
37555060800284นายณฐนนท์ เลิศมงคล
38555060800813นายวัฒนศักดิ์ หังชาติ