รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060800174นายณฐรัช ชูรัชพบธนธร
2585060800521นายมนัสนันท์ แก้วเกษการ
3585060800547นางสาวอุมาพร แสงคำ
4585060800711นางสาวสุพิพร สุขมงคล
5585060800620นายพิศาล เนื่องกระโทก
6585060800034นายนนทพัทธ์ ศรีกำเหนิด
7585060800042นางสาวนัฐฌา ปานศุภวงศ์
8585060800539นางสาวศรัญญา วิเวกวิน
9575060800209นางสาวนริศรา ทองน้อย
10575060800548นางสาวรัฐธพร สุนทองห้าว
11575060800571นางสาวสาวิณี หิรัญวัฒนสุข
12575060800605นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยต้นเชื้อ
13585060800117นางสาวขนิษฐา แสงแดง
14585060800091นางสาวณัฐกฤตา แสงกล้า
15585060800604นางสาวอนุษรา เมืองมูล
16585060800208นางสาวน้ำทิพย์ แตงงาม
17585060800661นางสาววรารักษ์ จตุรกุลมรกต
18585060800109นางสาวปวีณา นาสังข์
19585060800018นางสาวกษญาดา หนวดคำ
20575060800670นายสมปอง ซิ่วเกษร
21585060800281นางสาวปภาวดี ชาญสมอน
22585060800703นางสาวสุพิณญา คำภาบุตร
23585060800737นางสาวอรทัย วรรณดี