รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010300212นายกฤษดา ลิ้มตระกูล
2555010300039นางสาวกัลยรักษ์ ทองศิริ
3555010300047นางสาวกุลธิดา เพ็ชรกุล
4555010300104นางสาวณัฐวรรณ ขวัญข้าว
5555010300146นางสาวธัญญารัตน์ ขำเมือง
6555010300187นางสาวนฤมล จันทร
7555010300195นางสาวนุชติยา ทานนท์
8555010300203นางสาวปณิตา คุณอนันต์กุล
9555010300229นางสาวขวัญชนก ศุภผล
10555010300252นางสาวจุฑามาศ บุญรอด
11555010300286นางสาวกนกวรรณ มีศิริ
12555010300369นายกิตติพจน์ กิจขจรไชยกุล
13555010300385นางสาวเกศฎาภรณ์ พิยะ
14555010300393นางสาวขวัญชนก สุขสุเสียง
15555010300401นางสาวแคทรียา โต๊ะกีหมอลี
16555010300419นางสาวกัญญาภัทร ปุ๋ยน้อย
17555010300450นางสาวชรินทร วุ่นประโคน
18555010300468นายณพวรรษ ตรีสิทธิมากุล
19555010301755นางสาวฉฏา อิทธิวัฒนะ
20555010301763นางสาวฉัตรพร สุรปัญญาวุฒิ
21555010301771นางสาวชนิกานต์ ตรีรัตนพิพัฒน์
22555010301797นางสาวฐิติมา สุขดาษ
23555010301805นางสาวณัฐธิดา ศุขสมาน
24555010301821นายธนกฤต เจริญผล
25555010301839นางสาวธัญสมร คล้ายเคลื่อน
26555010301045นายวีรพล ภู่พงษ์พาเจริญ
27555010301094นางสาวสวรส นาคเกษม
28555010301102นางสาวสาริณี นิพัทธกุศลศิล
29555010301128นางสาวสุกัญญา อนันต์
30555010301144นางสาวสุทินา เหล่ามณีกุล
31555010301151นางสาวสุพัตรา ขันตรีเรือง
32555010301169นางสาวสุพิชชา พึ่งสุข
33555010301219นางสาวอิษยา เลาหะพงษ์
34555010301227นางสาวรัตษพร รักษาพงศ์
35555010301235นางสาวสโรชา ซอเสียงดี
36555010301268นางสาวพัชสนันท์ มณีอารยะสกุล
37555010301276นางสาวลลิตา บุตรน้ำเพ็ชร
38555010301284นายลัทธพล ตังควณิชพงศ์
39555010301292นางสาววรรณนภา พูลสิน
40555010301342นายสกล พูลสวัสดิ์
41555010301375นางสาวสาริณี ตะพัง
42555010301409นางสาวสุธิดา เก่งนอก
43555010301433นายหัสเทพ เจียมจิตต์เกษม
44555010301441นางสาวอนุสรา สังข์ทอง
45555010301458นางสาวอภิชญา จันทรง
46555010301466นางสาวอัจจิมา ชำนาญปืน
47555010301474นางสาวอัจฉรา ลักษณะอัฐ
48555010301490นายอานนท์ ต่ายเสือ
49555010301508นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาวนา
50555010301607นางสาวสุรีรัตน์ แผ่นหิน
51555010301615นายอนุวัตร ผิวนวล
52555010301623นายอาร์ม มัดชุจัด
53555010301748นางสาวสุดารัตน์ เหนี่ยวพิพัฒน์
54555010301698นางสาววรุณรัตน์ ธรรมพรวัฒนา
55555010301680นางสาววรางคณา เหมหงษา
56555010301672นางสาวรัตนวดี ทองทรัพย์
57555010301664นายรัตนชัย ชัยพรสันติกุล
58555010301649นายภูรินทร์ บุญชู
59555010301631นางสาวพัชรัตน์ แก้วน้อย
60555010301540นางสาวภัสรา พาพิจิตร
61555010301524นางสาวเพ็ญนภา กุยรัมย์
62555010301326นางสาวศกลวรรณ ขุนทิพย์มาก
63555010301003นางสาวเพชรรัตน์ เจิมแป้น
64555010300963นางสาวพรประภา เทศดี
65555010300955นางสาวพรนภา สุริยธรรมศักดิ์
66555010300930นางสาวปิยนันท์ ติคำรัมย์
67555010300914นางสาวปรียานุช รอดจริง
68555010300906นางสาวปรียา หะยะกุล
69555010300880นางสาวปภัสรา เสาร์แก้ว
70555010300864นางสาวนิรมล ทองปาน
71555010300823นางสาวนฤมล พันธ์โณภาศ
72555010300807นายธนัชย์ฤทธิ์ ประสิทธิไกร
73555010300799นางสาวทิพย์เบญจา ศิริมีชัย
74555010300773นายทรงพล แซ่ตั้ง
75555010300609นางสาวภัทรวดี ศรีแป๊ะบัว
76555010300575นางสาวกษมณฑน์ โชติทรงนาม
77555010300567นายพงษ์พัฒน์ ราชกิจ
78555010300542นางสาวปวรา โมคกุล
79555010300526นางสาวปรีดาภรณ์ สุคนธ์สวรรค์
80545010300956นางสาวปารินทร์ โพธิ์ศรี
81545010300618นางสาวพิมพ์ชนก กันย์ธนวัฒน์
82545010300709นางสาววลีรัตน์ ตันติคชาภรณ์
83555010300591นายพัสกร เนตรรุ่งวัฒนา
84555010300120นายไตรรงค์ ลาวิน
85555010300237นางสาวจรัญญา รุ่งแสง
86555010300351นายกฤษฏ์ ประกอบดี
87555010301391นางสาวสุชาดา ดีล้วน
88555010301918นางสาวร่มฉัตร วิเชียรราช