รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051800010นายทีปกร อัจฉริยะประดิษฐ์
2575051800564นางสาวนุสรา ผ่องปิยะสกุล
3575051800515นางสาวกัลยา จารุอริยานนท์
4575051800309นายฉัตรชัย กฤษดาประดิษฐ์
5575051800168นางสาวพัชราภรณ์ ปิดเปี่ยมกิจ
6575051800200นางสาวอมรรัตน์ รัตนวิเชียร
7575051800077นางสาวณัฐวีกานต์ วารินทรา
8575051800101นางสาวนริศรา หมื่นนรินทร์
9575051800127นางสาวปวีณา โพธิ์พุฒ
10575051800523นายโกเมนทร์ ตั้งจิตธนกุล
11596051800230นางสาวณภัทรา เอี่ยมสำอางค์
12596051800198นายกฤษฏา บางสวนหลวง
13596051800180นายกฤษขจร วงค์พุทธคำ
14596051800164นายมนัสวี พัฒชนะ
15596051800438นางสาวอมรรัตน์ อยู่วัน