รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051200925นายอภิวัฒน์ มะโนมัย
2545051200826นายสาโรจน์ หงส์ตริกาล
3545051200958นายธนวุฒิ วงศ์ชะอุ่ม
4535051200462นายชัชรินทร์ เทิดขวัญชัย
5555051201104นางสาวอมรา ทองแก้ว
6555051201062นางสาวสมฤทัย ลือดารา
7555051200544นางสาวนภาภรณ์ สั้นทอง
8555051201039นางสาววรรณนิภา ทองสุข
9555051201088นางสาวสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย
10555051200114นางสาวทิพย์วรรณ หลานรอด
11555051200510นายธนพัฒน์ เวชวรเดชกุล
12555051201013นางสาวรมยกร จึงดำรงค์สมสุข
13555051200122นางสาวทิวาวรรณ สันเพชร
14555051200742นางสาวประวีณา โก๊ะเค้า
15555051200155นางสาวกรกช ธรรมพรสกุล
16555051200171นางสาวนิตยา สังข์วรรณะ
17555051201187นางสาววิชาดา สิงหนิยม
18555051200684นางสาวนลิน พรหมลักษณ์
19555051200304นายณัฐวัฒน์ ทองนิ่ม
20555051200676นายธีระ ชุนธีรสรรค์
21555051200205นายกิตติชัย สามพวงทอง
22555051200247นางสาวชฎาพร กองแก้ว
23555051201260นางสาวสุภาพร อยู่เกิด
24555051200718นางสาวนันต์สิญา เรืองจินดาภัสร์
25555051201195นายวิสาขะ ปานอู
26555051200940นางสาวภาวิดา ตอวิเชียร
27555051201377นายวสุพล ไวยโภคี
28555051200429นายณัฐพล ธรรมบูรณวิทย์
29555051200445นางสาวดรินธร ภักดีวิทยากุล
30555051200858นางสาวนภัสนันท์ ไพรงาม
31555051200478นายธัญสิทธิ์ เกียรติกุลธรรม
32555051200916นายพันธวัช ไชยธวัช
33555051201369นางสาววนิดา เชื้อฉ่ำหลวง
34555051201427นางสาวอาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล
35555051200924นายพีรสิน ณรงค์วงศ์วัฒนา
36555051201419นายอภิศักดิ์ วงศ์เข็มเพชร