รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535061300740นางสาวจิราภรณ์ บุญหลำ
2555061300060นางสาวพรพรรณ ทีแสงแดง
3555061300078นางสาวพรสุดา อินทร์โก
4555061300011นางสาวคฑามาศ ดรุณพราหมณ์
5555061300581นางสาวนันศิริ สีหะอำไพ
6555061300086นางสาวทิพย์ประภาพร ชัยสิทธิ์
7555061300243นางสาวกมลทิพย์ ขจรมงคลนันท์
8555061300334นางสาวทิพย์สุคนธ์ ผดาวัลย์
9555061300805นายวิฑูรย์ อินทรวงษ์
10555061300847นายสิรดนัย กลิ่นมาลัย
11555061300813นายศรนรินทร์ เพ็งสุขกุล
12555061300201นางสาวพิชญ์สินี วงษ์ลือชัย
13555061300748นางสาวประภาพร กุศลจิตต์
14555061300128นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณจักร
15555061300151นางสาวปริสา เลื่อนลอย
16555061300672นางสาวรัตนากร พัฒนกิตติชัย
17555061300607นางสาวพิมพ์แข คำฤาชา
18555061300649นายภูสิทธิ์ เจริญเอกเสถียร
19555061300102นางสาวกิติยา ดอกเป็ง
20555061300870นางสาวอารีรัตน์ เกิดสุข
21555061300094นางสาวกนกวรรณ กาด่านจาก
22555061300300นายจักรกฤษณ์ สวัสดิภูมิ
23555061300276นายกิตติศักดิ์ จีนนะ
24555061300227นางสาวกนกวรรณ แสงกระจ่าง
25555061300326นางสาวชฎาพร เหมือนแสง
26555061300250นายกฤษฎา อาจองค์
27555061300821นายศุภณัฐ รังษีธนะไพศาล
28555061300862นายอัษฎาวุธ ไตรเกษม
29555061300219นางสาวกนกพิชญ์ หงษ์ณี
30555061300177นางสาวพรไพลิน อริยธนอนันต์
31555061300755นายพิชิต การช่าง
32555061300185นางสาวพรวดี เมฆแสน
33555061300615นางสาวเพ็ญคนิต จันทร์เกษม
34555061300359นางสาวธนพร โสมดี
35555061300763นายพีรพล พุทธโกสิทธิ์
36545061300012นางสาวกรวิภา จันพินิจ
37555061300664นางสาวรัชฎาพร อิ่มสำราญ
38555061300284นางสาวจรรยพร อ่อนศรี
39555061300771นายธาวิน ปริเตนัง