รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061300208นางสาวกชกร ระฆังทอง
2585061300430นางสาวณัฐนรี แซ่ตั้ง
3585061300356นางสาวเชษฐ์ธิดา สมบัติ
4585061301354นางสาวนิศากร พุทธคุณ
5585061300042นางสาวกมลวรรณ อุไรแข
6585061300091นางสาวชนากานต์ เชยวงษ์
7575061300944นายสุพัฒน์ สังข์เลี่ยมทอง
8575061301108นายปรีชาพล โพธิ์วัด
9575061300514นางสาวธัญมาศ หงษ์เวียงจันทร์
10585061300240นางสาวกิตติยาภรณ์ สังฆธรรม
11565061300333นายพันเลิศ สมบัติธนวัฒน์
12585061301586นางสาววราภรณ์ อำนวย
13585061301560นายพรรวินท์ ทรัพย์มั่นคงสิน
14585061301123นายวรพล นิลารัตน์
15585061300539นายนพอนันต์ กิ่งไพบูลย์
16585061300489นางสาวธนาภรณ์ ไทยธรรม
17585061300414นายณัฐกานต์ ปานเพชร
18585061300232นายกิจเจริญ อุบลวัตร์