รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010600421นางสาวทิพยา บุตรลักษณ์
2545010600314นางสาวหัทยา มากท้วม
3535010600158นางสาวพรพรรณ ผสมบุญ
4545010600371นางสาวกุลภรณ์ เหมือนเดช
5555010600156นางสาวรนินันท์ จันทวงษ์
6555010600149นางสาวยุวดี บุญบำรุง
7555010600164นางสาวรัศมี กองแก้ว
8555010600339นางสาวอำไพ รักษ์สกุลลี
9555010600354นางสาวณพรรณ ภิญโญภาวการ
10555010600115นางสาวพัชชุดา วังทอง
11555010600230นางสาวศุภาพิชญ์ สุขจะ
12555010600297นางสาวสุรัสวดี ฤทธิ์ทิตไกร
13555010600651นางสาวอภิรดี กิจสวัสดิ์
14555010600677นางสาวฉัตรลดา จรกา
15555010600503นางสาวเนตรนรินทร์ ลีลาด
16555010600594นางสาวรัตนาวดี แฝงพงษ์
17555010600560นางสาวพิมพ์พิชชา โชติพินิจ
18555010600461นางสาวธัญญา อ้นแสง
19555010600487นางสาวธิติมา พุทธา
20555010600388นางสาวกมลชนก บุญเจริญ
21555010600669นางสาวอัจฉรา รุ่งเจริญศรีชัย
22555010600537นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์
23555010600685นางสาวธารทิพย์ สุรัตนะมงคล
24555010600719นางสาวสุพาภรณ์ อ่วมสิน
25555010600735นางสาวอาภัสรา ตรังคสันต์
26555010600727นางสาวอวิกา สังข์เจริญ
27545010600330นางสาวเนตรนภา สรรพอาษา