รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555072000030นางสาวชลธิชา รักษาชล
2555072000576นางสาวพิชญากร เพชรประยูร
3555072000428นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นจันทร์กลั่น
4555072000444นางสาวธิดาพร คงใหญ่
5555072000170นางสาวธนพร เศรษฐปราโมทย์
6555072000147นางสาวธนรรภรณ์ พันธุ์เมฆ
7555072000675นางสาวอรพรรณ ศรีตะโชติ
8555072000709นางสาวรมณ จิตรเหล่าอาพร
9555072000154นางสาวปิยนุช มโนศักดิ์เสรี
10555072000980นางสาวสุภาภรณ์ จุลมัญลิก
11555072000162นายฐิติพงศ์ มฤค
12555072000238นางสาววรัญญา ไทรทอง
13555072000311นางสาวทิพย์สุดา คุณสิน
14555072000782นางสาวจุฑามาศ กมลภูจิตรคุปต์
15555072000196นางสาวนิภาพร ภูมิพันธ์
16555072000360นางสาวชนัญชิดา พรมสำรี
17555072000865นางสาวสุปิญา ก้อนทอง
18555072000410นางสาวกัลยารัตน์ นาคน้อย
19555072000139นางสาวญาณิน วนาพฤกษ์พงศ์
20555072000394นายณัชพล เกตุมณี
21555072000451นายนราธิป ใช้ปัญญา
22555072000386นายชาคริต เหล็กดี
23555072000352นางสาวคฤษฐา เจือไทย
24555072001087นางสาวชวัลญา สิรยาคม
25555072000378นางสาวชนิศา น้อยรอด
26555072000345นางสาวกุลวิภา โตธนะคุณ
27555072000907นายวิระชัย มะปะโม
28555072000469นางสาวนิสากร กลิ่นเทพเกษร
29555072000683นายอรรคเนตร ชูกลิ่น
30555072000923นางสาววิลาสินี จันทร์สระคู
31555072000873นางสาววนิดา เวียงดอนก่อ