รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072000509นางสาวคริส อินทรเดโชกุล
2565072001029นางสาวณัฐกาญจน์ ปัญญาชีวะ
3565072001037นางสาวจิรภา เชียงอินทร์
4575072000632นางสาวสุรีรัตน์ ทองวิเวก
5565072000013นางสาวกฤษณา วรวุธ
6565072000591นางสาววรรณพร ดวงปัดสี
7575072000020นางสาวกนกวรรณ มาตสอาด
8565072000930นางสาววราภรณ์ บินนอก
9565072000369นางสาวภัทรานิษฐ์ ลี้วรวงศ์
10565072000633นางสาวพรทิตา วงศ์ธรรมา
11585072000987นางสาวพิชชากร บุญชู
12585072000979นางสาวนัชชา นาบำรุง
13585072000961นางสาวสตรีรัตน์ ประกอบสุข
14585072000946นายวุธวัฒน์ ถุงทันพิมพ์
15585072000805นางสาววารุณี โรจชนนท์
16585072000797นางสาววรัญตรี ฉลาดสุนทรวาที
17585072000771นางสาวรตา พลางไธสง
18585072000722นางสาวมัณฑนา บินอาลี
19585072000672นายพงศกร กุมภวา
20585072000631นางสาวสริดา ด้วงหนองบัว
21585072000508นางสาวธัญญรัตน์ ใจปลื้ม
22585072000474นางสาวกัลค์สุตา ลุนชัยภา
23585072000177นางสาวภัทรัญญา ศรีสวัสดิ์
24585072000136นางสาวฐิติยา บัวผา
25585072000110นางสาวจันทมณี บัวทอง
26585072000102นางสาวเกศรินทร์ พงศ์ศิริไพศาล
27585072000086นายพัทธพล แซ่โก
28585072000052นางสาวณัฏฐ์กฤตา บัวคล้ายรัตนชัย
29585072000045นางสาวชัญญานุช อินทรนนท์
30575072001101นายสหรัฐ ยัตตะโชติ
31575072000483นายเกียรติศักดิ์ ดำเนิน
32575072000145นางสาวนีธินารถ ปุ่มเป้า
33575072000061นายชลกานต์ อาตมา
34545072000221นางสาวธิดารัตน์ มีพุ่ม
35575072000822นางสาวยุพาวรรณ เบ้าอินจั้น
36575072000889นางสาวสุดารัตน์ จะเย็นรัมย์
37575072000996นายสุทธิชัย วรรณศิริกุล
38585072000367นางสาวธัญลักษณ์ ชาลีวรรณ์
39585072000516นางสาวแพรวา จำปาทอง
40585072000581นางสาวภิญโญ พฤษชาติ
41585072000730นางสาวมานิตา บินอาลี
42585072000755นายยุรนันท์ สวนมา
43585072000821นางสาวศโรทร ลมฮือหวล
44585072001001นางสาวมณิสรา ธัญวิกรัย
45585072001019นางสาววนิดา ศิริเวช
46575072001028นายจีระศักดิ์ ดาราวี