รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031601127นางสาวอุ้มบุญ มาลี
2545031600665นางสาววิภาดา จันทร์ดำ
3545031600541นางสาวนัยเนตร แหบคงเหล็ก
4545031600277นายกฤษฎา จงภูมิใจ
5545031600160นางสาวฐิติรัตน์ มะหูณี
6545031600129นางสาวจิราภรณ์ ประภาพรพิทักษ์
7545031600095นางสาวเกศราภรณ์ พรมดี
8545031600996นายศุภฤกษ์ เข็มเพ็ชร
9545031600814นายภูธิป ชีรนรวนิชย์
10545031600681นายวิสิฏฐ์ สาดสมบุญ
11545031600426นายธนภพ พ่วงท้วม
12545031600236นางสาวธัญญาภรณ์ คำพันธ์
13545031601275นายนที นันทศีล
14545031600111นางสาวขวัญฤทัย คินาพิทย์
15535031600997นางสาวศตพร สนสมบัติ
16535031600062นายจิรวัฒน์ สุขศาลา
17535031600401นายณภัทร สร้อยครบุรี
18535031601219นางสาวนวรัตน์ หอมชิต
19535031600286นายขวัญชัย ศรีวนิชยอดชัย
20535031601177นายธีระวุฒิ อัศวเลิศสมจิต
21545031600624นางสาววนิดา อินทร์กำเหนิด
22545031600822นายมงคล เขียวตาด
23545031600905นางสาววันทนา สุกร
24545031600384นายณัฐพงษ์ ทองศรี
25535031600039นายกัณฑรัฏฐ์ สอนราช
26535031601185นายธีรุตม์ เจริญ
27535031600476นายตุลธร เกตุเรืองโรจน์
28535031600823นางสาวพรรณิภา โคตรศรี
29535031600443นายณัฐพงษ์ ล่ำสูง
30535031601250นางสาวศิริลักษณ์ พิทักษ์ชีพเจริญ
31535031600625นางสาวสมรวรรณ เชิดชู
32535031600963นางสาววิชิดา กู้ตระกูลเจริญ
33535031600468นายณัฐวุฒิ สวนศรี
34535031600252นายกิตตินันท์ สายแผลง
35535031600377นายชาญชัย มาดำ
36545031601242นายพลวัฒน์ คำบุญเกิด
37545031600707นายสุทธิพงษ์ ชอุ่นเกตุ
38545031601028นางสาวสิริประภา แตงพลอย
39545031600582นางสาวแพรวนภา กนขุนทด
40535031600195นางสาวกัญญารัตน์ เกณฑ์ขุนทด
41535031600229นางสาวกมลทิพย์ ดาด้วง
42535031600781นางสาวเบญจมาศ คำบุตรดี