รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585031600257นายราชพฤกษ์ รอดภัย
2585031600158นายสุรชัย แซ่จ๋าว
3585031600109นายนพกร รักบุญ
4575031600266นายสหชัย แพรกม่วง
5585031600265นายสิหราช จุมพล
6585031600224นายภัทรดล พลแดง
7545031600210นายธนภัทร เทียนธรรม
8585031600117นายบวรรัตน ศักดิ์อุดมขจร
9585031600232นายภิเษก ดีอยู่
10585031600083นายคณุตฆ์ แซ่ม้า