รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021001009นายชาคริต เตชะศิลปภักดี
2545021000165นางสาวน้ำทิพย์ ผุดผ่อง
3545021000413นายธนวัฒน์ นิลวัฒน์
4545021000959นางสาวสุนทรี จันทร์ทอง
5545021000553นางสาวมณีรัตน์ กรรณนุช
6545021000801นายพัฒนา แสงเพชร
7555021000529นางสาวรัตช์ชกรภัฎร์ ทรงกลิ่น
8555021000511นายพีรณัฐ กิตติเกษมกุล
9555021000123นายบุญเกียรติ วงศ์วิรัตน์
10555021000354นายจักรกรินทร์ แก้วศักดานุรักษ์
11555021000412นายธีรพงศ์ นามบุญลือ
12555021000388นายณัฐพงศ์ ไชยปัญหา
13545021000074นายชคดี ศิษย์ปฐม
14545021000207นายฉัตรเฉลิม พลอยสวัสดิ์
15545021000983นายอนุชิด กำเนิดสิงห์
16555021000651นางสาวภูริตา นักผูก
17555021000081นางสาวดรุณี สมยัญพล
18555021000040นางสาวจิราภรณ์ พิสิฐภาคภูมิ
19555021000693นางสาววิจิตรา พัฒนะพงศ์พันธุ์
20555021000743นายพศุตม์ ทองบางพึ่ง
21555021000784นายวัชรพงศ์ ทัพจีน
22555021000297นางสาวนุชนารถ ทองไชย
23555021000826นายสุวรรณพงษ์ สุขทอง
24555021000347นางสาวกิตติยาภรณ์ ผ่องแผ้ว
25555021000925นายสิทธิโชค ประดิษฐ์ชัยกุล
26555021000776นายวเรศ เลิศวิเชียรโชติกุล
27555021000875นายภาณุเมธ กิตติสินธนา
28555021000941นายอภิสิทธิ์ วัฒนบุญเกียรติ
29555021000370นางสาวชุติกาญจน์ เฉลิมพันธ์
30555021000321นางสาวกนกพร ฐานาริยชัย
31555021000891นางสาวมิ่งกมล ศิลาธนาโชติ