รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021000872นายเพ็ชรรัฐ เทียมแก้ว
2585021001243นายวินุชัย ไพชาญ
3585021001441นายวิศรุต ดวงจิตร
4585021001458นายวิศรุต ทรัพย์มาก
5585021000963นายบริรักษ์ มั่นจิตร์
6585021001557นายธนดล ธนาวิจิตร
7585021000823นายพลัง เงี่ยมจื๊อเกล็ด
8575021000303นายเจษฎา มงคลธนาภรณ์
9585021000286นายชัยวัฒน์ พึ่งอุทัย
10585021001292นายศรวิษฐ์ นาคเกษม
11585021000617นายพุฒินันท์ ไม้สังข์
12585021001177นางสาวรสชพร จันทร์โถ
13585021000849นายพันธกานต์ ปลุกปัญญา
14585021000807นายพงศกร อัครธรรมกุล
15585021000658นายณัฐพล พันอินากูล
16575021000030นายณัฐวัชร เตียอู๋
17575021000063นายพรเทพ แซ่อึ้ง
18575021000691นายสมมาตร กิจศิริพิพัฒน์
19585021000948นายธีรศักดิ์ ชื่นพิมาย
20585021001649นายยุรนันท์ แพไธสง
21585021000047นายกันตพัฒน์ ทวีเลิศโสภณ
22575021000238นายประยุทธ ทองพงษ์
23585021001375นายสุธิเกียรติ กอเกิดพาณิชย์
24585021000203นางสาวกัญญาพัชร ดีสวัสดิ์
25585021000385นางสาวทักษพร จั่นแย้ม
26585021001219นายวรุณชัย อินทรสุคนธ์
27585021000831นายพัทธดนย์ บุญประธรรม
28545021000355นายทักษิณ สันตติวุฒิ