รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575031400261นายกนกพล จีนนา
2575031400378นางสาววันวิสา มาประกอบ
3575031400188นางสาวสิรีธร หนูนะ
4555031400248นายสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
5575031400279นางสาวนุสรา ชุ่มผักแว่น