รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535071900687นายจรณินท์ เฉลิมเมือง
2535071900166นางสาวมณฑาทิพย์ สุขเกษม
3545071900082นายกิตติวัฒน์ ตราชู
4545071900181นายกฤษณะ โพพะนา
5555071900602นางสาวอธิชา สุบรรณพงษ์
6555071900578นางสาวเปมิกา เรืองธารา
7555071900099นางสาวปรารถนา พิมขาลี
8555071900628นางสาววิลาสินี ทองแก้ว
9555071900644นางสาวเกวลี แสนอิสระ
10545071900124นายธาราดล พิทักษ์วีระกุล
11555071900560นายปัฏฐิวุฒิ โลหะกุล
12555071900552นายดุจเพชร ค้าซุง
13555071900081นางสาวเดือนนภา ทองนำ
14555071900107นางสาวแก้วตา พรมไหม