รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585071900542นางสาวภาวิณี จินาวงศ์
2585071900153นางสาวเบญจวรรณ โกมลมุสิทธิ์
3585071900195นายอรรถพร แซ่โง้ว
4585071900476นางสาวหนึ่งฤดี บุญผาลา
5585071900450นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์อ่อน
6585071900385นางสาวผกามาศ สีธาสร้อย
7585071900328นางสาวณัฐฐา วรธนาภิรมย์
8585071900294นางสาวกฤษณา วงศ์วันดี
9585071900211นายณัฐพงศ์ เกิดแก้ว
10585071900484นางสาวอภิญญา ฤทธิยงค์
11585071900161นางสาวปัทมา บุญเขื่อง
12585071900351นางสาวนิรชา ไชยสุนทร
13585071900435นางสาวศรัญญา สัตย์ชาพงษ์
14585071900427นางสาววรรษมล ฟักแสง
15585071900377นางสาวปิ่นมนัส พรมอยู่
16585071900393นางสาวพุธิตา ห้วยหงษ์ทอง
17585071900401นางสาวมาศสิรินทร์ เครือวัลย์
18585071900302นางสาวชัญญานุช ชลารักษ์
19585071900500นายเก่ง จงธรรมวัฒน์
20585071900526นายปฏิพัทธ์ ชราพก
21585071900369นายเนติพงษ์ บุญเงิน
22585071900146นางสาวเบญจมาศ โกมลมุสิทธิ์
23585071900443นางสาวศิริปรียา แซ่ลิ้ม