รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021001078นายวินัย จันทร์รักษ์
2585021001300นายศาศวัต จำเริญสุข
3585021000294นายชาญวิทย์ สมมี
4585021001524นางสาวอริสรา ศิริพราหมนุกูล
5585021001573นายธนพัต สังข์ทอง
6565021000551นายวิจักษณ์ จันทรวิจิตร
7585021001623นายพุฒธิพงศ์ ธารมงคล
8585021001466นายศรัณภัทร เนียมตะเคียน
9585021001417นายอติคุณ โกบประยูร
10585021000997นางสาวพลอยไพลิน ศรีประสิทธิ์
11585021000971นางสาวบุษกร มันทากาศ
12585021000914นายมงคล กระจ่างฉาย
13585021000765นางสาวปนัดดา ตรีเวทย์ศีล
14585021000633นางสาวมนสิชา ถนอมเงิน
15585021000492นายดวง ยางงาม
16585021000476นายณัฐภูมินทร์ ใจเจริญสุข
17575021001079นายสรรชัย แสนขุรัง
18575021000816นายภูวรินทร์ วงค์คำจันทร์