รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586060300017นางสาวกรวรรณ คลังเจริญ
2586060300033นางสาวจิราวรรณ แสงพันธ์รุง
3577060301204นายอาทินันท์ ชัยยงยศ
4586060300108นางสาวธนพร เต็มหล้า
5586060300165นางสาวปิยาพัชร ภู่สุวรรณ์
6586060300264นางสาวสุวรรณี เลิกยาม
7586060300249นางสาวศุภมาส สุเตนัน
8586060300132นางสาวโบว์ วิวัฒนวรสิทธิ์
9586060300041นายฉัตรชัย วิไลวรรณ
10586060300058นายฉัตรชัย สีหงษา
11586060300306นางสาวอัจฉราพร ธนปิยานนท์
12577060300909นางสาววิริยาภรณ์ สุขใส
13577060300842นางสาวธัญกร บำรุงบ้าน
14577060301337นางสาววิลาวัณย์ วิรัชธนภัณฑ์
15577060301360นางสาวอารียา แตงหวาน
16577060300354นางสาวกรรณิกา อันสอน
17577060300396นางสาวชนิภา เพ็งโพ
18577060300420นายณัฏฐชัย เกิดไกรชัยวัฒน์
19577060300388นางสาวชนนิกานต์ บัวสุข
20577060300818นางสาวณัฐนันท์ ศรีฉ่ำ
21577060300784นางสาวทรรศิกา มะลิสอน
22577060300222นางสาวภัทราพร ภังคสังข์
23577060300792นางสาวธัญญา ศรีมงคล
24577060300289นางสาววิภาวดี อ้นเรืองศรี
25577060300230นางสาวทิพรัตน์ วงค์หิรัญ
26577060301238นางสาวสุกัญญา ทาหาร
27577060301287นางสาวสุพัตรา มังกร
28577060300099นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา
29577060301063นายสายชล สุขสมพืช
30577060300594นายพยุงเกียรติ อุระเพ็ญ
31577060301055นางสาวสกุลรัตน์ พูลสุข
32577060301105นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี
33577060301295นางสาวลลิตา โอษฐ์จันทร์ศรี
34577060301303นางสาวบริญญา ภักดีวิทยากุล
35577060300800นางสาวมยุรฉัตร เช้าวันดี
36577060300313นางสาวพิชญา ลิ่มทองน้อย
37577060301154นางสาวอรนุช ปัดศรีแก้ว
38577060300545นางสาวนวลอนงค์ เกตุแก้ว
39577060300271นางสาวชนิกานต์ นิธิธนากุล
40577060301030นางสาวศิริรัตน์ แซ่หลี
41577060300644นายภาสกร เนตรทิพย์
42577060300073นายกีรติ ศักดิ์บูรณกุลชัย
43577060300131นางสาวชมพูนุท คำอิน
44577060300537นางสาวนราพร ชาติพุก
45576060300109นางสาวนัทนา กลั่นเกาตรวิทย์
46577060300180นางสาวตรีรัตน์ คำบุญมี
47586060300223นางสาววลีนุช พุทธรังษี
48586060300181นางสาวพรนภา แก้วหยก
49586060300272นางสาวเสาวภาคย์ ธาราโชตินันท์
50567060301163นางสาวสุณัฐญา วรรณชาติ
51586060300124นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
52577060300339นางสาวหัทยา จันทร
53577060300149นางสาวชลธิชา มาตย์ภูธร
54577060300693นายวัชระ ม่วงเทศ
55577060300552นางสาวน้ำค้าง ไกรทอง
56577060301170นางสาวอรสุดา อุปจันทร์
57577060300057นางสาวกัญญณัฐ ทองจิตร์