รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040410087นายธวัชชัย แก้วเข้ม
2556040400054นายนฤเดช ทองอินทร์
3556040400120นายจักรพันธุ์ อุตมะ
4546040400287นายวีระพงษ์ สำรวมจิตร
5546040400220นายธีรวัฒน์ คำรศ
6526040410148นายไสว สุทธิสล
7525040400083นายเชี่ยวรวี เชี่ยวพานิช
8525040400042นายโชติรวี เชี่ยวพานิช
9536040400312นายอรุณ ผิวอ่อนดี
10546040400139นายกลินธ์ คะชานันท์
11556040400278นายวรวุฒิ ศิริแวว
12546040410088นายสมศักดิ์ ผาสุข
13546040400345นายกฤษณะ เทศโมลี
14556040410129นายภานุพันธ์ อินทร์กร่ำ
15556040400088นางสาวกรรณิกา ถูกหมาย
16556040400294นายวรายุทธ ปัฐกวี
17556040410053นายโชคนิมิต นิดพเนาว์
18556040410236นายเอกนรินทร์ สมัญญา
19556040410228นายอมเรศ กัมปา
20566040400210นายภูวนัย จงดี
21555040301098นางสาวสุภาภรณ์ สีหานาม