รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040400574นายจตุรชัย แท่นพุทธา
2575040300486นางสาวกุลธิดา เชื้อชาติ
3566040401093นายมัดฮาร์ฟาร์ แวหะมะ
4575040300908นายชัยรัฐ สิริรัตนตรัย
5575040300080นางสาวขวัญไพร จินดานิล
6585040400640นายสรเภชญ แตงแจ้
7585040400608นายชัชวาล พิพัฒสันตินุกูล
8585040400616นางสาวปนัดดา ไกรเวียง
9575040300759นายสานพงศ์ สินฉาย
10575040301096นายวุฒิชัย วิเศษสิงห์
11585040400194นายวัชรพงษ์ ปานดำ