รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040300056นายพงศ์รพี ธนนันท์นราพูล
2556040300312นายรัฐพร สุกใส
3556040300361นายวุฒิชัย ทองมา
4545040300604นายวสวัตติ์ เดชประดิษฐ์
5545040301172นายสุรศักดิ์ พันธุมวัทก์
6545040300034นายโกวิท ดวงสุวรรณ
7545040300828นายภัคจิรัสย์ ทิพยานันทกุล
8556040300247นายนพณัฐ พระโสภา
9545040301313นายอนันต์ เสือคำรณ
10536040300231นายณรงค์ศักดิ์ ผิวมา
11535040300142นายกัมพล แสงโชติศิริ
12546040310387นายศุใจ เลาลี
13555040300058นางสาวจุฑารัตน์ โสคะโน
14555040300108นางสาวณัฐวดี นิสภา
15555040300140นายเตชภัช เดชาศิริบุญญ์
16555040300520นายบงกช บุญชูชีพ
17556040300072นายอรรถพล เจริญผล
18555040300132นางสาวดวงพร เนียมหอม
19555040301163นายอภิชาติ บุญทิพย์
20556040300411นายอภิวัฒน์ ไพชำนาญ
21556040300163นายชัยวิชญ์ วัชโรทัย
22556040300213นายทัศนัย วัชรวรพิพัฒน์
23555040300330นายเนติลักษณ์ มิตรบัญชาณรงค์
24555040300470นายชาคริต รักชม
25555040300967นางสาวพรพิมล สงคงคา
26555040301452นายสถิตย์ ครุธพันธ์
27555040301502นายอนุกูล แซ่ตั้น
28555040300355นางสาวกมลวรรณ ไกรเทพ
29555040301445นายศุภกร บุญนาม
30566040300162นายณัฐวุฒิ วงษ์คำนา
31555040300033นางสาวจิราภรณ์ เลิศมณี
32555040300512นายนิพิชฌน์ แพรวพรายกุล
33555040300587นายภานุพงศ์ เย็นสุข
34556040300106นายกรปราการ ถนอมนาม
35555040300926นายพงษ์พัฒน์ ยิ้มพราย
36555040300819นายวีรพงศ์ อักษรทอง
37555040300934นายพรณรงค์ ปานทอง
38555040300843นายธวัชชัย ไชยมาตย์
39566040300055นายติณณภพ เพชรจั่น
40566040300378นายสุรพงศ์ ศิวะยุทธกิจ
41566040300188นายเดชวิทย์ เบียงแล
42566040300113นายกนกศักดิ์ แสงทอง
43566040300287นายวัชระ รุ่มสวย