รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040300667นายปริเยศ มั่งมูล
2586040300012นายณัฏฐกิตติ์ รักษ์มณี
3586040300145นายพงษ์ดนัย มะโหธร
4566040300261นายวสันต์ โวหารกล้า
5566040301095นายณัฐพล ทองแท้
6566040301137นายธีรพงษ์ เฟื่องอาวรณ์
7576040300252นายพีรพัฒน์ แจ่มแสง
8585040300600นายสามารถ เพ็งแก้ว