รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060510686นายอภิชัย หวานวาจา
2545060510819นายพงศธร พุ่มพวง
3555060501668นางสาวอนัญญา ไพรัมย์
4555060500025นางสาวกรรณิการ์ ชื่นเสลา
5555060500082นางสาวจีราภา อ่อนคุ้ม
6555060500256นางสาวณัฐณิชา จิตรักมณีเลิศ
7555060500587นางสาวธนภรณ์ เซี่ยงหลิว
8555060500660นางสาวน้ำฝน ณ ตะกั่วทุ่ง
9555060500173นางสาวชลดา ทิพย์อักษร
10555060501148นางสาวรัตน์สุดา โพธิ์ขาว
11555060500223นางสาวฐิตาภา ปลอดอ่อน
12555060500124นางสาวฉัตรสุดา เรืองแหล่ม
13555060500033นางสาวกิตติยาณี ตันบุญเติม
14555060500132นางสาวฉันทิตา พัดใจดี
15555060500116นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทรสุวรรณ
16555060501213นางสาววิลาวรรณ สายแขก
17555060500264นายเฉลิมพล ศิลป์วิไลเลิศ
18555060501759นายอานนทร์ ศรีตะวัน
19555060500108นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติทวีกูล
20555060501684นางสาวอนุสรา กันใจ
21555060500157นายเฉลิมพล เปี่ยมประยูร
22555060501023นางสาวพัทธ์ธีรา หมันหมิ่น
23555060501593นางสาวสุนิสา เหมือนสันเทียะ
24555060500066นางสาวจันทิมา ศรีวัฒนชัย
25555060501601นางสาวสุภาพร อังศรีพวง
26555060500249นางสาวณัฐชยา เปาลานวัฒน์
27555060501742นางสาวอำพร ยอดสุข
28555060500736นางสาวพรสวรรค์ แสงพันธ์
29555060500561นายธนดล นยนะกวี
30555060501627นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ
31555060501197นางสาววาสนา พัดโบก
32555060500439นางสาวฐิติมา พงษ์สุภาพ
33555060500827นางสาวณัฐพรรณ รัตนรัตน์
34555060500835นายณัฐพล หล่อเลิศปรีชา
35555060501932นางสาวสุวนันท์ วังงาม
36555060502310นางสาวสวรส โอฬารปราโมช
37555060501999นางสาวอรวรรณ นาคศิริ
38555060501650นางสาวศศินัดดา ผิวเผือด
39555060501221นางสาวนวีณา รอดนิล
40555060501304นายปัณณวิชญ์ ถาวรกูล
41555060501635นายสุวิทย์ ชูเก็น
42555060500850นางสาวธนพร พักแพง
43555060501395นางสาวพัทธวรรณ อรุณรังสีเวช
44555060501973นางสาวอรณี ทับทอง
45555060500298นางสาวกรกนก คำแก้ว
46555060500413นางสาวชุตินันท์ แสงสวัสดิ์
47555060501940นางสาวสุวรีย์ มหาวรรณศรี
48555060501957นางสาวสุวิภา ตั้งจิตต์ไพบูลย์
49555060500884นางสาวธนัญญา วงศ์วัชรินทร์
50555060501379นางสาวพัชรี วินทะไชย
51555060500397นางสาวชนม์นิภา โพธิ์ทอง
52555060501403นางสาวพิชานันท์ พรสินชัย
53555060502294นางสาวธัญนิชา สินธุฉาย
54555060501478นางสาววทันยา เสนคุณ
55555060500405นางสาวชิชารัตน์ ศรีใส
56555060501494นายศรัณย์ ศักดิ์บริบูรณ์
57555060501437นางสาวรวีวรรณ ปัญญากาศ
58555060500975นายปิติพันธ์ หาญพันธ์บุษกร
59555060500306นายธนินทรา เทพสาธร
60555060501924นางสาวสุทธิดา บุญมา
61555060510131นางสาวจิตติมา พรหมเกิด
62555060501916นางสาวสุดารัตน์ ชื่นสวัสดิ์
63555060510156นางสาวจีรวรรณ พูลสวัสดิ์
64555060501411นางสาวมณีนุช วิจิตสรัตน์
65555060502005นางสาวอรัชพร นพพนามาศ
66555060501429นางสาวมณีรัตน์ จักรชัย
67555060500371นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณะ
68555060502039นางสาวอัญมณี เจนวิทยะเวชกุล
69555060510313นางสาวรุ่งทิวา นาหลวง
70555060510446นางสาวอรพรรณ คำออน
71555060501460นางสาวรุ้ง โสรัจจ์
72555060500322นางสาวกานต์ จันทร์ศรี
73555060500314นางสาวกัญญารัตน์ ฤกษ์ดิถีพร
74555060500892นางสาวธนัตย์ ศรีนอก
75555060502328นายธนบวร อู่แสงทอง
76555060500348นายคุณานนต์ เปี่ยมผล
77555060510248นางสาวปิยนันท์ อันสนธิ์
78555060500389นายอนามิกา มนุษย์ชาติ
79555060501387นางสาวพัชรียา มณีจักร
80555060501882นางสาวสิริลักษณ์ พานุช
81555060500991นางสาวยุคลธร แซ่โซว
82555060501981นางสาวอรวรรณ จากน่าน
83555060500900นายธีรวัฒน์ สุริสระพันธ์
84555060502369นางสาวปภาวี พีชาตะนันท์
85555060500918นางสาวนันทวัน สัพพวิญญู
86555060510487นางสาวดรัลรัตน์ เขมญาณ
87555060510495นางสาวมณฑิตา หลินธารา
88555060502351นางสาวสุกัญญา ศรทอง
89555060510370นายสมาน เอื้อสวัสดิ์
90555060510479นางสาวเอมพิกา จันต๊ะหอม
91555060510263นางสาวพรอุมา วงศ์วิวัฒน์
92555060510172นางสาวชนิดาภา คล้ายสมัย
93555060502393นางสาวนฤมล ชาติชนะ
94555060502427นางสาวพลอย อุเทศนันทน์
95555060502385นายณัฐพล อดิเรกวุฒิกุล
96555060502443นางสาวสุพัตรา คาน
97555060510511นายนัฐกานต์ ดีแจ่ม
98555060502476นายพีรวัฒน์ แพณุวรรณ
99555060502435นางสาวอุรัสยา กุลวงษ์
100576060500674นางสาววันวิสา จิตบวรรัศมี
101576060500310นายนที ผาสุข
102576060500120นางสาวจุฑารัตน์ ไกรทอง
103576060500039นายกรกช ขำสว่าง
104576060500153นางสาวชนิตา คำอ่วน
105576060500179นางสาวชัชนก ศรีสุข
106576060500260นางสาวดวงกมล รักเทพ
107576060500351นางสาวนิภาพร อินทสังข์
108576060500369นายนิมิตร แซ่โง้ว
109576060500393นางสาวปภัสรา เนตรเกื้อกิจ
110576060500583นางสาวมะลิ วรรณโภคา
111576060500658นางสาวรัชนีกร ติบรรเทิง
112576060500724นางสาวศิริธร อินผูก
113576060500757นายศิวกร ฟองหิรัญรัตน์
114576060500864นางสาวสุภาภรณ์ สาเสนา
115576060500138นางสาวจุฬารัตน์ ศรีส่ง
116576060500062นายจักรพันธ์ สัตยวงค์
117576060500799นางสาวสาวิณี อ่วมบุตร
118576060500344นางสาวน้ำทิพย์ กันทะกาลัง
119576060500880นางสาวอัมพิกา สุมา
120576060500617นางสาวเมธารินทร์ อ่ำโมง
121576060500203นางสาวชุรีพร บุญยะวรรณ
122576060500898นายอานุรักษ์ จุ้ยเจริญ
123576060500336นางสาวนาตยา จันทนะ
124576060500542นางสาวพรรนภา ตั้งศิริเสียร
125576060500773นายศุภณัฐ เกิดไพบูลย์
126576060500575นายภูวพัท จันทร์ปรุง
127576060500641นางสาวรัชนี ป้องแก้วน้อย
128576060500252นายณัฐวุฒิ จันทร์จู
129576060500625นางสาวเมธินี สุพล
130576060500682นางสาววันวิสา ศรีชามก
131576060500377นางสาวนิโลบล ศรีโสภา
132576060500146นางสาวชนัฎดา จำเนียร
133576060500047นายกฤษณะ ใจบุญ
134576060500732นางสาวศิรินภา ชำนิธุระกิจ
135576060500021นางสาวกมลชนก อินทร์ขวาง
136576060500849นางสาวสุพัตรา พลพวก
137576060500237นายณรงค์ชัย นุชบ้านป่า
138576060500229นางสาวฐิติรัตน์ เกตุสุทธิ์
139576060500104นางสาวจิราพร เพ็งหมู
140576060500195นางสาวชาวดี สมบัติพูนผล
141555060501122นางสาวยุวดี ศรีเนตร
142576060500823นายทินภัทร ยอนสุข
143555060500645นางสาวนภาพร อินทร์แขก
144555060500868นางสาวธนภรณ์ สำราญพงษ์