รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060511045นางสาวสุพิชญา นรดี
2585060510872นายไรวินทร์ ฐิติพัชร์สาคร
3585060500923นางสาวธัญสินี สุดพลับ
4585060510542นางสาวอาริยา จินดาวิภูษิต
5585060500097นายจักกชัย จันสีนาค
6585060510609นายวิศรุต วรวัฒน์วรกุล
7606060500224นางสาวธิดาสวรรค์ จันทต๊ะไชยวงค์
8606060500273นายปฏิภาน อิ่นเเก้วเครือ
9606060500281นางสาวปัทมา บุญทรัพย์
10606060500232นายธีรพัทธ์ อยู่กุญชร
11606060500570นางสาวชนัญชิดา สื่อสาร
12606060500554นางสาวทัศน์วรรณ ทองดี
13606060500018นางสาวกนกวรรณ กมลทิพย์ตะวัน
14606060500034นายกฤษฎา สุวรรณกลาง
15585060500212นางสาวชลิดา ชวนสกุล
16585060511169นางสาวอินทิรา สถิตธรรมโชติ
17585060511243นางสาวบุญจิรา ลุณนู
18585060511326นางสาวปาริฉัตร คงบวรเกียรติ
19585060510260นางสาวกชกร ประภามณฑล
20585060510898นางสาววริศรา อุดมพรธนกิจ
21585060511110นางสาวอภิชญา คงดี
22585060501228นางสาววริศรา เขียวครื้น
23585060501855นางสาวอภิสรา สิทธิเดชดำเกิง
24585060501525นายศุภักษร หินแก้ว
25585060500287นางสาวคณิตา จุมพรม
26585060501301นายพัสกร เงินเจริญ
27585060510682นายสิรวิชญ์ เกียรติอธิวงศ์
28585060501897นางสาวเอมอร ไฝดง
29585060501145นางสาวมธุมาส ดวงใจ
30585060510112นางสาวชฏา ภูธรรมมา
31585060500857นางสาวนงนภัส โพธิกิตติเจริญ
32585060501277นางสาวมิตรา สีลาเลา
33585060501178นางสาวรัตณาภรณ์ หอมจันทร์
34585060501517นายศุภนนท์ ทวีกาญจน์
35585060510518นางสาวปันชนก ศรีพิทักษ์
36585060510534นายสุภัทธ์พงษ์ อิ่มปาด
37585060501186นางสาวรุ่งทิพย์ ธนาภรณ์สิน
38585060510930นางสาวศุภนิดา สุขสำราญ
39585060510237นางสาวปานทิพย์ พลยศ
40585060510740นายอลงศักดิ์ โทชัยภูมิ
41585060500915นางสาวปาณภัช ทองสิงห์
42585060500667นายนรินทร์ ชามาตร์
43585060511417นายอรุณเจริญ นาคเนียม
44
45585060510997นางสาวสินทรัพย์ เหล่าศรี
46585060501012นางสาวบุญศิริ เล็กบางพงศ์
47585060511177นางสาวนภัสสร สีลาน
48585060510351นางสาวชนากาญจน์ เอกชัยพินิจ
49585060500675นางสาวนัฐฐา ล้นเหลือ
50585060511409นางสาวเยาวลักษณ์ ทรัพย์พัฒนา
51585060511425นางสาวอสมาภรณ์ มีทอง
52585060511391นายกิตติภักดิ์ สุทธิประภา
53585060511383นางสาวกาญจนา รุ่งรักสกุล
54585060500907นางสาวเบญญา มุสิกะ
55585060510732นางสาวอรศศิร์ นุชแผน
56585060500147นายจิราธร บัวนาค
57585060500717นางสาวเนติมาภรณ์ ชิวค้า
58585060500600นายทศพล เพชรเชนทร์
59585060511029นางสาวสุธาวัลย์ ชาวป่า
60585060511078นายเสริมศักดิ์ สุรียรัตนวณิชย์
61585060500204นางสาวชมพูนุท ผิวสวย
62585060500873นายนนทวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
63585060500741นางสาวบุญรัตน์ บรรดาลทรง
64585060500527นางสาวณัฏฐ์นรี บุนนาค
65585060500733นางสาวบัณฑิตา อนันตนานนท์
66606060500430นายสิทธิพงษ์ ศรีวิชัย
67585060511367นายปราโมทย์ ยุทธชนะ
68585060511359นางสาวชลชญา ศรีเมือง
69585060501947นางสาวชินาภา มณีวงษ์
70585060501764นายเมธาศิษฐ์ ธนจรัสศิริสุข
71585060501616นางสาวสุนิตา รักนาประเสริฐ
72585060501426นายศุภชัย แฝงสมศรี
73585060501418นางสาววีราภรณ์ เทียนวงศ์
74585060501335นายภานุพงศ์ ภาคีทรง
75585060500899นางสาวเบญจวรรณ พรหมสวัสดิ์
76585060500782นายพุฒิชัย เลิศปรีชาภักดี
77585060500519นางสาวณภัทรพร พลายจันทร์
78585060500410นายณัฐวุฒิ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
79585060500402นายณัฐพล ปัญญาไชย
80585060500345นายฐนันปกรณ์ ปานพรหม
81585060500246นางสาวเฌอมาน พุ่มพันธุ์
82585060500154นางสาวจุฑามาศ กาชัย
83585060500055นายกิตติศักดิ์ มุ่งหมาย
84585060500048นายกันทร เขียวคราม
85585060500832นางสาวธนวรรณ ว่องส่งสาร
86585060501772นางสาวสิทธิวดี เฮงพลอย
87606060500547นางสาวอัฐฉราพร ทับทอง