รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545050700388นายประเสริฐศักดิ์ แสงสุทิน
2545050700339นางสาวเจนจิรา ชูกำแพง
3555050700015นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณดี
4555050700072นายศรราม การุณยฐิติ
5555050700098นางสาวสุภัค คำแสงดี
6555050700049นางสาวพัสตร์นรี จินตศักดิ์
7555050700338นายสายธาร เวชกามา
8555050700361นางสาวสุภัทตรา ธัญธวัช
9555050700148นางสาวเขมิกา สุขเจริญพรกุล
10555050700163นางสาวจิจีรัตน์ คุ้มระบาย
11555050700270นายภัทธ์ชัย บุญสิริแสงมงคล
12555050700379นางสาวสุภาภรณ์ ต่ายเรียน
13555050700197นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นหยี
14555050700387นางสาวหนึ่งนภา ยอดศรีทอง
15555050700130นางสาวกฤษณา ไกรสิงห์สมนึก
16555050700304นายวสันต์ พันธ์นงค์
17555050700478นางสาวนันทวัน หล่ำสุข
18555050700601นางสาวอุมา เย็นประสิทธิ์
19555050700593นางสาวอาชิรญาณ์ นันท์ธีรธนิส
20555050700536นางสาวรัตน บำรุงมิตร
21555050700494นางสาวนิภาธร อินทลัย
22545050700081นางสาวณัฐนิตต์ กู่สุดใจ
23555050700247นางสาวปรางนวล เพ็งไธสง
24555050700221นายนที แบร์รี่
25555050700411นางสาวกฤติกา กิ่งเกษ
26555050700544นางสาววรลักษณ์ จันทร