รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060900788นางสาวรัตน์เกล้า ทองประดับ
2525060900962นายณัชพน อนุกูล
3545060900259นางสาวญาดา เปียพา
4545060900069นายเกรียงไกร แซ่จึง
5545060900242นางสาวชุติมา ทัดแก้ว
6555060900092นางสาวนุชจรินทร์ กลิ่นนาค
7545060900317นางสาวรัตนวลัย วัฒนโพธิดิษฐ์
8555060900548นายวรวิทย์ แก้วพิลา
9555060900597นางสาวอารดา เพ็งจันทร์
10555060900555นายวิชัย บุญมั่งมี
11555060900571นายศราวุธ เอี่ยมสอาด
12555060900019นายกมลศักดิ์ จันทร์ทอง
13555060900027นายเขมทัต ประเสริฐกิจการ
14555060900191นางสาววรัญญา ยวงแก้ว
15555060900043นางสาวณัฐธิดา คล่องมงคลกิจ
16555060900134นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น
17555060900654นางสาวอภิวันท์ พ่วงพันธ์
18555060900647นางสาวอชิตา ปุ่นกล้าหาญ
19555060900381นางสาวเนตรชนก ทองคำ
20555060900696นางสาววรัทยา อนุชล
21555060900712นางสาวสิริวัลย์ เติมทรัพย์ถาวร
22555060900746นางสาวสุวัฒนาพร ฝั่งเผ่า
23555060900183นางสาวรุ่งนภา คุ่ยแขก
24555060900720นางสาวสิรีธร นิวัติเจริญรุ่ง
25555060900662นางสาวอรุณมณี ปาคาพิทักษ์
26555060900340นางสาวธวัลรัตน์ จั่นประดับ
27555060900167นางสาวพุทธิดา ธนาทิพย์อุดมโชค
28555060900290นางสาวขนิษฐา เกตานนท์
29555060900373นางสาวนารดา แซ่ตั้ง
30555060900308นางสาวจิราภา เหล่านิมิตร
31555060900738นางสาวสุธาทิพย์ ดวงแข
32555060900837นางสาววรัญญา ทองเกลี้ยง
33555060900258นางสาวยุวลี ตวงภักดี
34555060900779นายพงศกร แสงอุไร
35555060900803นางสาวเพชรไพลิน ประวาหะนาวิน
36555060900233นางสาวชาลิสา วงศ์บุญช่วย
37555060900225นายเกียรติศักดิ์ จันทระวิชะ
38555060900357นางสาวธัญญารัตน์ วีระวงค์
39555060900894นายเอกดนัย ฉลองชัยสิทธิ์
40555060900589นางสาวสาธิตา เย็นไชยสิทธิ์
41555060900639นางสาวสุวพิชญ์ รักแผน
42555060900142นางสาวณัฐชา เชื่อมกลาง