รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060900313นางสาวณัฐวรรณ จอนขุน
2585060900842นางสาวนริศา โนนศรี
3585060900891นายเอกศิษฎ์ ไชยกุลชื่นสกุล
4585060900131นางสาวกมลวรรณ เทพอวยชัย
5585060900057นายณัฐพงษ์ ยอดสง่า
6585060900727นางสาวสยามฤทัย ขาวแสง
7585060900628นางสาวอรวิภา พละกูล
8585060900024นางสาวจิตสุภา ตรงจิตอุทัย
9585060900222นางสาวดาราวรรณ อรุณรัตน์
10585060900255นายธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง
11585060900636นางสาวพิมพ์ชนก เลิศสิริมั่นคง
12585060900776นางสาวสุปรียา นิลสุทธิ์
13585060900784นางสาวสุพัชชา ยูฮันเงาะ
14585060900107นางสาวชนาภา พานิชกุล
15585060900669นางสาววัชรวีร์ สุภาศิริธนรัตน์
16585060900032นายจิรายุ นิยม
17585060900123นางสาวกมลชนก สารผล
18585060900149นางสาวกลิ่นจันทร์ บัวใหญ่รักษา
19575060900298นางสาวปาลชาติ เครือแสง
20575060900256นางสาวกวินณา กิตติมาวงศ์
21585060900164นางสาวขวัญฤทัย จันทรานนท์
22585060900560นางสาวอดิภา ศรีกำเหนิด
23585060900537นายรัฐศาสตร์ ดวงปิ่นคำ
24585060900263นายจักรกริช บุราคร
25585060900883นางสาวศิริประภา คำลีมา
26585060900875นายยงยุทธ สิมมา
27585060900271นายจักรพล มากพันธ์
28585060900750นางสาวสุทิศา อนันอภิบุตร
29585060900206นางสาวณฐมน นาคผ่อง
30585060900834นางสาวธยานี มั่นศรี