รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060700758นางสาวศันสนีย์ ตีวรชีวิน
2545060700733นางสาววันนิภา ปุเลทะโต
3545060700709นางสาวอรพรรณ ผลาเลิศ
4545060700667นางสาวศุภพร ไม้น่วม
5545060700659นางสาวศรีสุดา นุชมั่น
6545060700212นางสาวชญานิศ สีหะจันทร์
7545060700204นางสาวพรสวรรค์ คงคากุล
8545060700188นายทวีโชค คงเจริญธรากุล
9545060700170นางสาวญาณิศา กระทุ่มเขตร์
10545060700022นางสาวจิตตราพร วัฒนเจริญชัย
11545060700725นายติณณภพ รุจีกิจนรา
12545060700766นางสาวปรียานุช วันปรีชา
13555060700013นางสาววรินทร์ทิพย์ ชุมวณิชย์
14555060700518นางสาวศิริรัตน์ ไตรศรี
15555060700716นางสาวสุรัตน์วดี เคนแสนโคตร์
16555060700161นางสาวกนกวรรณ แก้วเกิด
17555060700542นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นเกษร
18555060700047นางสาวโชติวรรณ ขำวงศ์
19555060700609นางสาวกานติณัฐ์ พูนสมบัติเลิศ
20555060700088นายจิรวัฒน์ จันทร์ประภา
21555060700617นางสาววิมลมาศ โคตรพันธ์
22555060700146นางสาวปาริฉัตร สุมณีงาม
23555060700153นางสาวพนิดา ฌานปัญญาชน
24555060700096นางสาวชลธิชา เหล่าฤชุพงศ์
25555060700567นางสาวชาญชญา เขมะนันทกุล
26555060700112นางสาวดรุณี พานศรี
27555060700138นางสาวปานะพรรณ วงค์ตัน
28555060700724นางสาวอรภัทรา ชัยสีสรรค์
29555060700690นายสาธิต สุริวงค์
30555060700187นายกีรติ ตีระกิจกุล
31555060700211นางสาวฐานิดา แสนวิเศษ
32555060700583นางสาวพัฒน์นรี กวินนิธิศวร์
33555060700104นางสาวชุติณัฏฐา เอื้ออมรรัตน์
34555060700062นางสาวมินรญา ผิวเกลี้ยง
35555060700575นางสาวพัชรีภรณ์ ศรีโคตร