รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515041100097นางสาวปณิชา ออมทรัพย์
2535041100046นางสาวปิยะฉัตร แตงเทศ
3526041110101นายจักรกฤษณ์ สิทธิยศ
4545040100756นางสาวอรีรัตน์ ทุมมา
5545040100830นายวิทวัส เที่ยงแท้
6545040100657นายเอกวิทย์ พังจุนันท์
7535041100335นางสาวศุภรัตน์ นันตา
8545040100723นายอดิพงษ์ ไวยะสุนทร
9545040100459นางสาวจันทิมา แผ้วพลสง
10545040100970นายสรายุทธ มากสิน
11545040100798นางสาวภัทราภรณ์ ดวงประทุม
12555040100615นางสาวหทัยภัทร บริเพชร
13555040100698นายพงษ์ธร กิจนิตย์ชีว์
14555040101001นางสาวอรินญา คงวัฒนานนท์
15555040101035นายธรรมปพน เพชรอนันต์
16555040100508นายทัพพสาร ชอบเย็น
17515041100279นางสาวณัฐกาญจน์ สามพิมพ์
18515041100287นายอรรถพล จั่นพงษ์
19526041110085นายถาวร สายกัญญา
20526041110119นายธวัชชัย สุขสมเชาว์
21526041110077นายวณัฐชา จันคำเรือง