รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040100480นายคมฤทธิ์ เปี่ยมศรี
2565040101604นางสาวสมฤทัย รัตนะ
3555040100367นายนิรวิทย์ ทองเกล็ด
4585041100157นายพุฒิพงศ์ สุดจำนงค์
5585041100421นายสรรัตน์ ดำบัว
6585041100579นางสาวอัจฉราพร ยี่โถทอง
7585041100520นายนนธกานต์ เที่ยงทิศ
8585041100249นายสิวะ อิ่มสกุล
9575040100308นายสรวิศ เจริญกิจภัณฑ์