รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535040200359นายสุรเมธี เพชรทอง
2545040200416นายขจรศักดิ์ ทับสน
3526040210415นายวิศรุต สุวรรณงาม
4536040200035นายเฉลิมพงศ์ ยอดแก้ว
5545040200374นางสาวปาลีรัตน์ องอาจ
6525040200277นายฤทธิเดช สิงห์โตทอง
7535040200243นายมาโนช แพทย์เจริญ
8535040200060นายณัฐวุฒิ ลิ้มสุขสมบูรณ์
9535040200102นายรัชชานนท์ พงศ์พิทยาไพโรจน์
10535040200029นางสาวจันท์สุดา ฐิติกุล
11545040200739นางสาวธิดารัตน์ นามวงศ์
12545040200390นายกฤษฎา ชูเฉลิม
13545040101010นายอธิพัชร์ ชัยรัฐธนาธรณ์
14525040200376นายพงศกร เพ็ชร์รอด
15525040200178นายธวัชชัย นิลชัด
16536040200126นายจตุพล วงศ์อ่อนตา
17535040200177นายดวงอิสระ เสริฐภูเขียว
18535040200250นายรักสิทธิ์ เทวชู
19535040200169นายกรกช แก้วภิญโญ
20545040200242นายคณิต ทากานิ
21546040210165นายฤทธิเดช พุ่มพึ่งพุทธ