รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566040201444นายสิทธิชัย ศรีทอง
2566040201055นายวัชรากร ดีนัก
3565040200760นางสาวอรุณี โหงเจริญ
4565040200620นางสาวศศิกานต์ คุโนภาส
5555040200902นายไพศาล พันธ์ขาว
6555040200951นายศุภโชค เกียรติศรีสัจญาณ
7555040200837นายสุวิทย์ ชัยผลดีเลิศ
8555040200134นายชิติ เปรมานุพันธ์
9586040201137นายนพดล วงษ์บุญมา
10566040201477นายธราธร ทีเจริญ
11565040200992นางสาวประภัสรา รอบรู้
12565040201149นายเกียรติพันธ์ จันทหาร
13565040201164นายศิรสิทธิ์ มาลัยพิพัฒน์
14565040200778นายปรนิก คงรังสรรค์
15566040201030นายธีรพันธ์ สุขสมบัติ
16555040200258นายธีรวัฒน์ ดวงดี
17555040200274นางสาวนภัสสร สุนี
18545040200531นายมารุต พึ่งกุศล
19536040210190นายภูวนารถ วงษ์วรกุล
20546040210207นายสุทธิรักษ์ ศุภลักษณ์