รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040300596นางสาววราภรณ์ เทพเดช
2545040300265นางสาวกฤตติรเมธ พลบุบผา
3545040300471นางสาวกณิกนันท์ พิทักษ์สิริมงคล
4545040300943นายบริพัฒน์ แก้วขอมดี
5545040301446นางสาวอมรรัตน์ สุขบุญ
6545040301529นายศุภณัฐ พันธ์ประทุม
7545040301537นางสาวศุภลักษณ์ อินทะนา
8545040301461นายอลงกรณ์ หงส์เลิศสกุล
9525040800449นายวิศรุต ศรีอินทร์
10545040301404นางสาวสรณ์ปวีณ์ ฉายแสง
11545040300497นายกิตติพงศ์ ทองดา
12545040301115นางสาวอรทัย บำรุงเขต
13555040301270นางสาวสุนิสา ชื่นตา
14555040301437นางสาววันทนีย์ คำพิทักษ์
15555040301585นางสาวจิดาภา เฟื่องฟู
16555040301494นางสาวโสภิดา กลัดกลีบ
17555040300371นางสาวกวินนา สิริชัยเจริญกล
18555040301734นายนนทวิช เนตรสว่าง
19555040301429นางสาววราลี ลิ้มเทียมรัตน์