รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040800799นายสิริวัฒน์ บุญมาก
2575040800378นางสาววริศรา ประเสริฐศักดิ์
3575040800634นายอภิรัตน์ เนตรสุวรรณ
4575040800493นางสาวกฤติยารัตน์ บุญประสิทธิ์
5575040800543นางสาวนิภา หาญกล้า
6575040800105นางสาวดวงนฤมล บุญชู
7585040800302นางสาวธัญญลักษณ์ ทองกล่ำ
8585040800781นายสรวิชญ์ กลิ่นขจร
9585040800575นางสาวศิริยากรณ์ เจริญกิจ
10565040800510นางสาวจุฑามาศ บำรุงฐาน
11565040800247นางสาวกนกพร พิมพ์กลาง
12585040800807นายสุรัตน์ นาคอ่อน
13575040800402นายมงคล มหิทธิโรจน์
14575040800113นายธนญชัย โฉมศรี
15575040800329นางสาวอริสรา บุญรอด
16565040800429นางสาวเพ็ชรี ทับทิมศรี
17555040301825นางสาววรรณภา ศิริกาล
18585040800070นางสาวเทวี ธรรมติกานนท์
19585040800120นางสาวนันธิชา ศรีพุทธา
20585040800187นายภัทรพงศ์ หนูแสน
21585040800203นางสาวสุนิษา ใสศรีษะ
22585040800252นางสาวชนิภา สาตาชนม์
23585040800286นายธนวัฒน์ กิจพัฒนศิลป์
24585040800682นายบุญชู
25585040800682เธ™เธฒเธขบุญชู วรเดชกูล
26585040800740นางสาวลักษิกา เภามี
27585040800773นายศิวนัท แก้วใจดี