รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040100699นางสาวรัศมี ทานะเวช
2586040100511นายศราณุวัฒน์ ดีจันดา
3575040101744นางสาวเมฐิณี ปฏิปันธรรม
4586040100214นางสาวมณีรัตน์ ชัยวงศ์
5575040100431นายกันตินันท์ มะโนรัตน์
6575040100985นางสาวภัทรสุดา ยางแดง
7575040101470นายวรวุฒิ ตำราเรียง
8575040101603นางสาวอรพินท์ ศรีเพ็งแก้ว
9575040100506นายจักรกฤต มณีวรรณ
10575040101611นายอาวุธ เสนานิกร
11575040100845นายสันติภาพ ต่อมใจ
12575040101280นางสาวสุกัญญา นาคโมรา
13586040100123นายนัทที เหลี่ยมเเก้ว
14575040100589นายนัฐพล บุญครอง
15575040100613นางสาวนันทิกานต์ ห่วงศร
16575040100522นายรัฐศาสตร์ กุตัน
17565040101430นายวันเฉลิม บุญเย็น
18565040100333นายณัฐนนท์ รักสอน
19566040101206นายมาซูรุต มามะ
20565040101158นายศักดิ์สิทธิ์ โกฏสิทธิ์
21565040101059นายวิศรุต เพ็ชร์รอด
22585040100422นายศุภชัย ปานทองคำ
23575040100498นางสาวจลีญา มาลา
24575040100993นางสาวมีนา กาฬีโกเตร์
25575040100571นายนราธิป พรหมแก้วกุล
26576040101031นายทรงวุฒิ คำปัน
27575040100373นายจักรินทร์ โฉมงาม
28565040101497นายธนะวุฒิ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
29565040101406นายสิทธิพร นามปัน
30566040101222นายรุ่งโรจน์ ประเสริฐสุขกมล
31566040101149นายนัฐพงษ์ รังษีสาคร
32586040100487นางสาวรสสุคนธ์ บุญวิเศษ
33575040100605นายนันท์นภัส หว่านพืช
34585040100554นางสาวนนทิชา ทุมรัตน์
35575040101199นายอลงกรณ์ คงทรัพย์
36585040100265นายเกรียงไกร ขันจอก