รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051210144นายธัชชัย ไทยกลาง
2566051200376นางสาวประพิมพ์พร พรหมเจริญ
3566051200426นางสาวสุจิตรา จันทนาสกุล
4566051200152นางสาววรภรณ์ นุ่นกุล
5576051200128นางสาวมลิวัลย์ มันวินา
6576051200227นายอนุกูล เหลาสา