รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051200582นายรหัส จันทรทักษิน
2575051200419นางสาวขวัญฤดี ใบสะอาด
3575051200708นายชิษณุพงศ์ ประทีปก้องเจริญ
4586051210209นายอภิวัฒน์ นาชัยเพชร
5596051200076นางสาวคณิตา ปูรณานนท์
6596051200449นายนราธิป นิลวงศ์
7596051200480นายวรพงษ์ สุดตะมา
8596051200381นางสาวฉันทกานต์ ทองแล
9596051200431นายธนาวุฒิ อัศววงศ์เกษม
10596051200027นางสาวกชพร มั่นทอง
11596051200209นายภานุวัฒน์ เกษมวิญญู
12596051200241นายวีรวัฒน์ กำลังมาก
13596051200225นายวัชระ ฉาบพิมาย
14596051200308นางสาวสุพัตรา นาคนาคี
15596051200324นายเสฏฐวุฒิ อรุณแฉ่ง
16596051200191นายพิทยา แสงดาว
17596051200274นายศิลป์ศรุต วุฒิศิลป์
18596051200092นางสาวจิราพร เพื่อนงาม
19596051200258นายศักดิ์ชัย ศิริวงศ์
20596051200290นางสาวสุดารัตน์ ศิริสวัสดิ์
21596051200340นางสาวอรจิรา กิจพลากร
22575051200914นางสาวพิชชาภา เสลานนท์
23575051200484นางสาวทิพามน จุลกระโทก
24575051200757นางสาวลลิตา มะโนรักษ
25575051200401นางสาวกฤติยาภรณ์ คอนเล็ก
26575051200344นายจักรกฤษณ์ มงคลชู
27575051200781นายณัฐวุฒิ สัญญาประชาสกุล
28575051200211นายสุทธิพงษ์ อภัยสุวรรณ
29575051200666นางสาวปัทมา สังข์สิงห์
30575051200229นายชูชัย ทวีวุฒิศักดา
31575051200559นางสาวศรัญญา ชำนาญกิจ
32575051201003นางสาวอชิรญาณ์ ทองทวี
33575051200534นางสาวรัชญา แก้วกล่ำ
34575051200716นางสาวณัฐสุดา นิยม
35575051200146นายรังสิมันตุ์ มณีวงษ์
36596051200464นางสาวปัทมา มานชู
37596051200134นายนวาวีย์ มะหะหมัด
38586051210258นายศิรายุทธ รุจิโชค
39586051210118นางสาวธรษมณ ประสานดี
40575051200609นายวิศว จิตใจตรง
41585051200566นางสาวกษกร ทรัพย์ส่องแสง
42585051200277นางสาวณัฐกาญจน์ หนูส่ง
43565051201020นางสาวอลงกรณ์ เกิดการแพทย์
44586051200242นายชนะชาติ พรมวิหาร
45586051200309นายเตชะ คฤโฆษกุล
46586051200408นายพิมาย เกตุชัยมงคล