รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061000295นางสาวชนิภรณ์ ณ อุบล
2585061000816นางสาวเมรีญา มาฟู
3585061000063นางสาวไข่มุกค์ ณะโสภิญ
4585061000618นางสาวศิรินาถ จงรักษ์
5585061000220นายณัฐวุฒิ มณฑิชาชาติ
6585061000626นางสาวศุภนิดา ว่องวิศว์
7585061000576นางสาวเรวดี วรธิพรหมมา
8585061000048นายกานต์ กรดนิยมชัย
9585061000683นายอภิชาติ มุ่งเยียวยา
10585061001061นางสาวนิรชา ทวีพรรณ
11585061000634นางสาวสุกัญญา หอมหวล
12585061000329นางสาวญาณานนท์ วงษ์ษา
13585061000873นายศรัญยู ทวีพันธุ์
14585061000907นางสาวสิริพักตร์ สื่อเฉย
15585061000386นางสาวนวพร อุทัยแสงไพศาล
16585061000204นางสาวบรรณสรณ์ ดิษฐด้วงปล้อง
17585061000857นางสาวเวรัชชา สุวรรณประทีป
18585061000949นางสาวอาภาภรณ์ ตระกูลทองอยู่
19585061000352นางสาวทอฝัน ชุตาภา
20585061000402นางสาวนิศารัตน์ ทาแหยม
21585061000964นางสาวอินทุอร ไทยยากรณ์
22585061000410นายบุณยวัฒน์ ตระกูลอยู่ศิริ
23585061000154นางสาวดวงนภา เคจร
24585061000931นางสาวอรณัฐ กุณฑล
25585061000394นางสาวนิรชา งามขำ
26585061000824นางสาวเยาวนิจ ยั่งยืน
27585061000881นางสาวศิณีรัตน์ อ้นประวัติ
28585061000717นางสาวเมธาพร พัฒนศิรนันท์
29585061000550นางสาวภาวินี มีพรม
30585061000105นางสาวแจ่มจิตร ชูศรี
31585061000162นางสาวเทพศิรินทร์ ยะปัญญา
32585061000055นางสาวเกษศิรินทร์ ปาแสนกุล
33575061000809นางสาวสิริพร ปลอดฤทธิ์
34585061001020นางสาวนันทิยา พัฒศรี
35585061000170นางสาวธิติมา บุญตานนท์
36585061000675นางสาวสุวัจนันท์ เนติวงษ์
37585061000477นางสาวกาญจนา พงษ์สำราญ
38585061001012นายธนาคม อร่ามอารีรักษ์
39585061000899นางสาวสริดา ทำนุพาณิชย์
40585061001046นางสาวมณฑกานต์ ขุนเดช
41585061000600นางสาวศศิชา อาจคงหาญ
42585061000790นางสาวเมธาวี น้อยบัวงาม
43585061000923นายอนุพงศ์ พวงดอกไม้
44585061000097นางสาวเจนจิรา แก้วชูกุล
45585061000139นางสาวฐิศรา พิริยะสงวนพงศ์
46585061000279นางสาวขนิษฐา ดอกจำปา
47585061000360นางสาวธนพร รัตกสิกร
48585061000428นางสาวประติมา สุทรานนท์
49585061000956นางสาวอารีย์รัตน์ คำจันทร์
50585061000808นางสาวเมธาวี มาถาวร
51585061000832นางสาวลลิลดา เชาวนโยธิน
52585061000337นางสาวณัฐณิชา ทองฤกษ์ฤทธิ์
53585061000378นายธรรมนูญ สุขคง
54585061000840นางสาววิไลวรรณ สุดสี
55585061000345นางสาวณัฐนันท์ บุญศักดิ์
56585061000238นางสาวนัสชนก ศรมีฤทธิ์
57575061000494นายณฐชนนท์ แสงทอง
58585061001053นางสาวอัลยา บุญเพ็ง