รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010500639นางสาวสุภาวดี พันธุ์หิม
2545010500985นายอิชช์กันต์ สว่างอารมณ์
3545010500977นางสาวหัทยา พวงอินทร์
4555010500166นางสาวธารารัตน์ ภูมิทอง
5555010500703นางสาวอินท์ชัญญา คงทะเล
6555010500091นายณัฐกร ศรีธาราวิวรรธน์
7555010500125นายณัฐพล ลีลาทิพย์
8555010500208นางสาววชิรญาณ์ เวียงคำ
9555010500588นางสาววรรณวิสา ฟองแก้ว
10555010500620นางสาววิภาวรรณ อัมพรกิตติ
11555010500661นางสาวศศิฉาย รุ่งเรือง
12555010500117นางสาวณัฐปคัลภ์ บุญรอด
13555010500695นางสาวอารยา วิมูลชาติ
14555010500513นางสาวบู อินลออ
15555010500034นางสาวจมาพร สมเหล็ก
16555010500083นางสาวฉัตรชนก แก้วสุดา
17555010500182นางสาวนัฐพร วงศ์ก่อ
18555010500562นางสาวลลิตา มานะกรโกวิท
19555010500174นางสาวนพาภรณ์ อนันทสุข
20555010500711นางสาวธัญญรัตน์ ชูอาษา
21555010500646นางสาววิไล อัคสิงห์
22555010500018นางสาวกมลชนก วงษ์อินทร์
23555010500190นางสาวนันทฉัตร จรรยาพิสุทธิ์
24555010500422นายธนชาติ ศรีรชานนท์
25555010500570นายวรพล น้อยนิล
26555010500224นางสาวณภัทร์พิชชา คูบุรัตน์
27555010500273นางสาวจิดาภา แก้วจริง
28555010500943นางสาวอารีรัตน์ ภัทรพงศ์กุล
29555010500893นางสาวศุภาพิชญ์ อินทวงศ์
30555010500950นางสาวณิศาภัทร์ พิญกิจ
31555010500257นางสาวกันทิรา แซ่เฮง
32555010500844นางสาววรัญญา คลังเจริญ
33555010500364นางสาวญาณี โพธินิล
34555010500778นางสาวปัญญพร ศรพรหม
35555010500828นางสาวภาวนา ไสบาล
36555010500851นางสาววรารัตน์ แสงสว่าง
37555010500356นางสาวชลลดา จังพานิช
38555010500281นายจิรวัฒน์ ลลิตกิตติกุล
39555010500927นางสาวสุบงกช จันทวงศ์
40555010500901นายสรอรรถ จินดารัตน์
41555010501040นางสาววราภรณ์ อาจวัฒน์
42555010500372นายณภัทร ถนัดงาน
43555010500398นางสาวดารณี ภูอ่างทอง
44555010500315นางสาวเจนจิรา พูลยิ้ม
45555010500992นางสาวปรียาพร วงษ์มะเซาะ
46555010500455นายสุรชัย ทองชินวัตร
47555010500794นางสาวพัชราลัย ลือนาม
48555010501065นายธาตรี ปานป้อง
49555010500497นายไชยวัฒน์ ขำลำภู
50555010501057นางสาวดวงกมล เกิดทอง
51555010501024นางสาวรัตติกาล จีนลิบ
52555010500471นางสาวจิดาภา พันธ์ศรี
53555010500505นายณรงค์ ศรีชาญโรจน์
54555010501073นายนนทวิช คำอยู่